Ιωάννου ιδ΄ 1

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἠ καρδία· πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, καί εἰς ἐμέ πιστεύετε".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     "Ἀλλ’ ἄς μή ταράσσεται ἡ  καρδία σας, ἐπειδή ἠκούσατε, ὅτι πρόκειται νά μέ ἀρνηθῇ ὁ Πέτρος. Πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος προνοεῖ περί τοῦ ἔργου μου, καί ὁ ὁποῖος θά προνοήσῃ καί διά σᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐτάχθητε εἰς τό ἔργον αὐτό. Πιστεύετε ἀκόμη καί εἰς ἐμέ, ὁ ὁποῖος, ὡς Μεσσίας καί ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, θά ἐξακολουθῶ καί μετά τόν θάνατόν μου εἰς τούς οὐρανούς νά συμπληρώνω τό ἔργον μου" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    "Διάφοροι περιστάσεις καί γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς παρουσιάζονται συχνά, διά νά ἀφαιρέσουν ἀπό τόν ἄνθρωπον τήν εἰρήνην τῆς ψυχῆς. Μία ἀποτυχία καί διάψευσις τῶν ἐλπίδων, πού δέν τήν ἐπεριμέναμεν·  μία ἀνάγκη, πού δέν κατωρθώσαμεν νά τήν οἰκονομήσωμεν· μία ὕβρις ἤ μία συκοφαντία, πού ἐξαπέλυσαν ἐναντίον μας·  μία ἀσθένεια ἤ μία ἀσυμφωνία οἰκογενειακή, καί τόσαι ἄλλαι αἰτίαι καί ἀφορμαί, ἔρχονται νά δώσουν εἰς τήν ζωήν μας δυσάρεστον τροπήν. Καί ὁ ἄνθρωπος θλίβεται καί στενοχωρεῖται. Ἀλλά, ἀκόμη, ταράσσεται καί φοβεῖται, μολονότι ἴσως ὁ κίνδυνος δέν εἶναι πραγματικός. Καί ἡ ζωή γεμίζει ἀπό πικρίαν, ἀπό ἀνησυχίαν, ἀπό ἀγωνίαν. Ὑπάρχει ἆραγε φάρμακον διά τήν περίπτωσιν αὐτήν; Ναί· εἶναι ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν, ἡ πίστις εἰς τόν Σωτῆρα Χριστόν. Ὁ Κύριος μᾶς προτρέπει νά μή ταραττώμεθα, ἀλλά νά ἔχωμεν θάρρος. Μᾶς προτρέπει νά ἐμπιστευώμεθα τήν θλῖψιν μας εἰς Αὐτόν. Καί αὐτός εἶναι ἱκανός νά μᾶς δώσῃ παρηγορίαν καί θάρρος, βοήθειαν καί σωτηρίαν" ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").