Ιωάν. ιστ΄ 33

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοί εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Σᾶς τά εἶπα αὐτά διά νά ἔχετε εἰρήνην διά τῆς κοινωνίας καί ἐνώσεώς σας μέ ἐμέ. Ἐφ’ ὅσον εἶσθε ἐν μέσῳ τοῦ κόσμου, θά ἔχετε θλῖψιν. Ἀλλ’ ἔχετε θάρρος· ἐγώ ἔχω νικήσει τόν κόσμον καί μέ τήν νίκην μου αὐτήν ἐξησφάλισα καί εἰς σᾶς τόν θρίαμβον καί τήν δόξαν" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση Ὁ ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Δέν πρέπει νά τρέφουμε ψεύτικες ἐλπίδες γιά τήν ἐπίγεια ζωή. Δέν πρέπει νά περιμένουμε ὅτι εἶναι δυνατόν νά περάσουμε τή θάλασσα τῆς ζωῆς, χωρίς νά μᾶς βροῦν τρικυμίες καί θύελλες. Ὁ Κύριος προειδοποιεῖ τούς πιστούς , ὅτι θά δοκιμάσουν θλίψεις στή ζωή τους. Γιατί ἆραγε; Διότι τό κράτος τῆς ἁμαρτίας, πού ἔχει πάντοτε ὑπηκόους πολλούς, εἶναι φυσικό νά προκαλεῖ παθήματα καί θλίψεις. Ἐξ  ἄλλου ὁ καταρτισμός τοῦ χριστιανοῦ στήν πίστη καί τήν ἀρετή ἀπαιτεῖ σάν φάρμακο κατ’ ἐξοχήν χρήσιμο τή δοκιμασία τῆς θλίψεως. Διότι ἡ θλίψη ὁδηγεῖ πρός τό Θεό, διευκολύνει τή μετάνοια, τονώνει τήν πίστη, σφυρηλατεῖ τήν ὐπομονή, καταρτίζει γιά τήν αἰώνια εὐτυχία. Ὁ Κύριος ἐδοκίμασε τίς φοβερότερες θλίψεις. Ἐν τούτοις βγῆκε νικητής μέ τήν τέλεια αὐταπάρνηση καί ὐπομονή του. Οἱ θλίψεις ἀνέδειξαν περισσότερο τήν ἁγιότητα καί τό μεγαλεῖο του ὡς ἀνθρώπου. Οἱ θλίψεις θά ἀναδείξουν καί τό χριστιανό νικητή στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "ΟΣΩΤΗΡ").