Ιακώβου α΄ 19

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχύς εἰς τό ἀκοῦσαι, βραδύς εἰς τό λαλῆσαι, βραδύς εἰς ὀργήν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     " Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,  ἀφοῦ ὁ Θεός μᾶς ἀνεγέννησε μέ τόν λόγον τῆς ἀληθείας, ἄς εἶναι ὁ καθένας γρήγορος καί πρόθυμος, ὁσάκις τοῦ παρουσιάζεται εὐκαιρία εἰς τό νά ἀκούσῃ τόν σωτηριώδη τοῦτον λόγον, βραδύς δέ καί ἀργός καί δύσκολος εἰς τό νά λαλήσῃ, ὥστε νά μή λέγῃ τίποτε βλάσφημον ἤ ἀνάρμοστον κατά τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἶναι δέ καί βραδύς εἰς τό νά ὀργίζεται, ὅταν οἱ ἄλλοι ἔχουν διάφορον γνώμην πρός αὐτόν ἤ δεικνύονται ἀπρόθυμοι εἰς τήν διδασκαλίαν του καί τάς συμβουλάς του" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας"  τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    "Τρεῖς πολύ σοφές πρακτικές ὁδηγίες, ἀπό τίς ὁποῖε’ς ἐξαρτᾶται κατά ἕνα μεγάλο μέρος ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀσφάλειά μας. Τρεῖς παραγγελίες καί συμβουλές, πού ἀξίζουν περισσότερο ἀπό θησαυρούς πολύτιμους. Πρῶτο·  πρέπει κάθε ἄνθρωπος νά εἶναι γρήγορος στό νά ἀκούει· ὄχι βέβαια τά βλαβερά καί ἐπιζήμια, ἀλλά τά χρήσιμα καί ὠφέλιμα, στά ὀποῖα πρέπει νά δίνει ὅλη τήν προσοχή του. Δεύτερο· προκειμένου νά ὁμιλήσουμε, δέν πρέπει ποτέ νά βιαζόμαστε. Ἡ γλώσσα δέν πρέπει νά προτρέχει ἀπό τό νοῦ. Τρίτο·  δέν πρέπει ὁ χριστιανός νά εἶναι γρήγορος καί εὔκολος στό θυμό. Συγκράτησε τόν ἑαυτό σου. Μήν ἀφήνεις τό θυμό νά σέ κυριεύει. Διότι ὁ θυμός εἶναι πάντοτε κακός σύμβουλος. Ὅσοι δέν ἔχουν ὑπόψη καί δέν ἀκολουθοῦν τίς τρεῖς αὐτές συμβουλές, ἀσφαλῶς εὑρίσκονται  ζημιωμένοι καί μεταμελημένοι. Προσοχή στήν ἀκρόαση, προσοχή στή γλώσσα, προσοχή στό θυμό, εἶναι μεγάλη πρακτική σοφία καί μεγάλη ἀσφάλεια γιά τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".