Ρωμαίους ιγ΄ 13

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μή κώμοις καί μέθαις, μή κοίταις καί ἀσελγείαις, μή ἔριδι καί ζήλῳ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ὅπως συμπεριφέρεται κανείς τήν ἡμέραν, πού τά βλέμματα πολλῶν τόν παρακολουθοῦν, ἔτσι καί ἡμεῖς ἄς συμπεριφερθῶμεν μέ εὐπρέπειαν καί εὐταξίαν· ὄχι μέ ἄσεμνα φαγοπότια καί μέθας, οὔτε μέ πράξεις αἰσχρότητος καί ἀσελγείας, οὔτε μέ φιλονεικίας καί ζηλοτυπίας" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ).

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἡ ζωή ἡ ὑλιστική, ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας, ἔχει στό καθημερινό πρόγραμμά της συνήθειες καί πράξεις πού ὑποβιβάζουν τόν ἄνθρωπο, κουρελιάζουν τήν ὑπόληψή του, προκαλοῦν συγκρούσεις καί διαμάχες. Καί ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μερικές ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι τά ἄσεμνα τραγούδια καί τά γλέντια τά ὀργιαστικά, μέ κατάληξη τό ἐλεινό κατάντημα τῆς μέθης, πού ἐκθέτει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Εἶναι καί πράξεις αἰσχρότητος καί ἀκολασίας, πού ὑπερβαίνουν κάθε ὅριο ἀναίδειας καί στιγματίζουν ἐκείνους πού δουλεύουν σ’ αὐτές.  Εἶναι καί φιλονικίες καί συμπλοκές φονικές, τίς ὁποῖες προκαλεῖ συχνά ἡ ζηλοτυπία καί ἔχουν πάντοτε ἀποτελέσματα θλιβερά. Ὁ χριστιανός ὅμως, τόν ὁποῖο ἁγίασεν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι δυνατό νά ἀκολουθεῖ τέτοια πορεία. Χρέος του εἶναι νά ζεῖ μέ σεμνότητα, νά φυλάσσει αὐστηρή ἠθικότητα, νά εἶναι ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης, φῶς καί παράδειγμα γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").