Ματθ. ζ΄ 1-2

ΚΕΙΜΕΝΟ

      " Μή κρίντε, ἵνα μή κριθῆτε· ἐν ὧ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ὧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

      " Μή κατακρίνετε ἀσυμπαθῶς τόν πλησίον σας, διά νά μή κατακριθῆτε ὑπό τοῦ Θεοῦ. Διότι μέ τήν αὐτήν ἀσυμπαθῆ καί αὐστηράν κρίσιν, μέ τήν ὁποίαν κατακρίνετε, θά κατακριθῆτε, καί μέ τό αὐτό μέτρον, μέ τό ὁποῖον ἐξετάζετε καί καταδικάζετε τάς πράξεις τοῦ πλησίον, θά μετρηθῇ καί διά σᾶς ὑπό τοῦ Θεοῦ ἡ πολιτεία καί συμπεριφορά σας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Πολύ πρόθυμοι εἴμαστε ὅλοι στό νά περιεργαζόμαστε καί νά σχολιάζουμε τίς πράξεις τῶν ἄλλων·  νά τούς ἐπικρίνουμε, νά τούς κακολογοῦμε, νά τούς καταδικάζουμε, μέ πολλή μάλιστα αὐστηρότητα, χωρίς νά εἶναι παρών ὁ κατηγορούμενος, γιά νά ἀκουστεῖ ἡ ἀπολογία του. Τί μαρτυροῦν ὅλα αὐτά; Μαρτυροῦν ὅτι λησμονοῦμε τίς δικές μας παρεκτροπές, τίς εὐθύνες καί τίς ἐλλείψεις μας, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἠμπορεῖ νά εἶναι πολύ περισσότερες καί σοβαρότερες ἀπό ἐκεῖνες, πού βλέπουμε καί καταδικάζουμε στούς ἄλλους. Μαρτυροῦν ἀκόμη, ὅτι δέν ὑπάρχει στίς ψυχές μας ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ἡ ἀγάπη πού βλέπει ὅλους μέ ἐπιείκεια, μέ συγκατάβαση, μέ ἐνδιαφέρον γιά τή διόρθωσή τους. Γι’ αὐτό λοιπόν ὁ Κύριος ὄχι μόνο ἀπαγορεύει τήν κατάκριση, ἀλλά καί προλέγει ὅτι, ἐφ’ ὅσον κατακρίνουμε τόν πλησίον μας, θά πέσουμε κι  ἐμεῖς στό κρίμα τῆς θείας δικαιοσύνης. Μέ ὅ,τι μέτρο αὐστηρότητας κατακρίναμε τούς ἄλλους, μέ αὐτό θά κρίνει καί ὁ Θεός τίς ἰδικές μας πράξεις. Ἀλλά μᾶς συμφέρει αὐτό;  (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").