Σοφ.Σειράχ μ΄ 13

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμός ξηρανθήσεται καί ὡς βροντή μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσε".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Τά πλούτη τῶν ἀδίκων θά ξηρανθοῦν καί θά ἐξαφανισθοῦν σάν χείμαρρος καί σάν ξηροπόταμος τοῦ χειμῶνος, καί θά ἀντηχήσουν ὅπως ἡ μεγάλη βροντή κατά τήν διάρκειαν ραγδαίας βροχῆς, διά νά σβήσῃ εὐθύς ἀμέσως ὁ ἦχος των" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τ. 13ος,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Χρήματα ἄδικα εἶναι ἐκεῖνα πού ἀποκτῶνται μέ τήν ἀδικία, μέ τήν ἀπάτη, μέ τήν κλοπή, μέ τό ἀθέμιτο κέρδος, μέ τή νοθεία, μέ τήν ἀδικαιολόγητη ὑπερτίμηση, μέ τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὑπαλλήλου ἤ τοῦ ἐργάτη, μέ τήν ἐργασία κατώτερης ποιότητας. Ἀλλά, ἀκόμη, χρήματα ἄδικα εἶναι ἐκεῖνα, πού κρατεῖ ὁ ἄνθρωπος γιά τόν ἑαυτό του καί μόνο καί δέν ἀναγνωρίζει κανένα καθῆκον νά βοηθήσει στίς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν, σέ ἔργα κοινῆς ὠφέλειας. Καί θησαυρίζει λοιπόν. Καί καταστρώνει σχέδια μεγαλοπρεπῆ. Καί γεμίζει ἀποθῆκες, καί ἀγοράζει χρυσάφι, καί ἁπλώνεται σέ ἐμπόρια καί ἐπιχειρήσεις. Καί προσθέτει νέες οἰκοδομές, καί αὐξάνει τήν περιουσία του μέ ὅλα τά μέσα. Ἀλλά χρήματα ἄδικα βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δέν θά μείνουν γιά πάντα στήν κατοχή τοῦ κυρίου τους.Ὅπως ξηραίνονται οἱ ποταμοί, καί ὅπως ἡ βροντή ἀκούγεται πρός στιγμήν καί ἀμέσως σβήνει ὁ ἦχος της, παρομοίως θά χαθοῦν καί τά ἄδικα χρήματα καί θά ἀφήσουν στόν κάτοχό τους μόνο τήν ἐνοχή γι’ αὐτά. ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας" ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").