Α΄ Τιμοθ.στ΄ 12

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἥν καί ἐκλήθης καί ὡμολόγησας τήν καλήν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα, εἰς τόν ὁποῖον μᾶς καλεῖ ἡ πίστις. Πιάσε καλά καί κράτησε σφικτά τήν αἰώνιον ζωήν,  διά τήν κληρονομίαν τῆς ὁποίας καί ἐκλήθης ἀπό τόν Θεόν καί ὡμολόγησες πρό τοῦ βαπτίσματός σου τήν καλήν ὁμολογίαν ἐμπρός εἰς πολλούς μάρτυρας" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἐάν οἱ ἀθλητές ἐπιδίδονται σέ διάφορα ἀγωνίσματα, καί ὁ χριστιανός καλεῖται νά γίνει ἕνας ἀγωνιστής καί ἀθλητής ἔνδοξος, δηλαδή νά ἀγωνιστεῖ ἕνα ἀνώτερο καί τιμιότερο ἀγώνα, τόν ἀγώνα τῆς πίστεως. Τό νά πιστεύει ὁ ἄνθρωπος στό Σωτήρα Χριστό, εἶναι ἕνα ἀγώνισμα. Τό νά κρατήσει τήν πίστη μέ σταθερότητα, καί αὐτό ἀπαιτεῖ προσπάθεια καί ἀγώνα. Καί τό νά ζήσει σύμφωνα μέ τήν πίστη αὐτή, εἶναι ἐπίσης  ἕνας ἀγώνας εὐγενής. Καί ὁ ἀγώνας αὐτός εἶναι ἰσόβιος, μέ τέρμα τήν ἐπιτυχία τῆς αἰώνιας ζωῆς. Γιά τή ζωή ἐκείνη ἔχουν πάρει ὅλοι οἱ χριστιανοί πρόσκληση κατ’ ἐξοχήν τιμητική. Ἐάν λοιπόν θέλουμε νά φανοῦμε ἄξιοι τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς κάλεσε στή βασιλεία Του, πρέπει νά ἀναλάβουμε τόν καλό ἀγώνα τῆς πίστεως μέ φιλότιμο, μέ ζῆλο, μέ ἐνθουσιασμό, μέ πεποίθηση στή νίκη. Διότι στόν ἀγώνα τῆς πίστεως εἶναι δυνατό ὅλοι νά ἀγωνιστοῦν μέ ἐπιτυχία, ὅλοι νά νικήσουν, ὅλοι νά πάρουν τό βραβεῖο τῆς νίκης ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Θεό ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").