Ματθαίου στ΄ 19

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Μή θησαυρίζετε ὑμῖν ἐπί τῆς γῆς, ὅπου σής καί βρῶσις  ἀφανίζει, καί ὅπου κλέπται διορύσσουσι καί κλέπτουσι".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   " Μή μαζεύετε χάριν τοῦ ἑαυτοῦ σας θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς, ὅπου ὁ σκόρος καί ἡ φθορά τῆς σαπίλας ἤ τῆς σκωρίας ἀφανίζουν τά ἀποθηκευόμενα εἴδη τοῦ πλούτου καί ὅπου κλέπται διατρυποῦν τούς τοίχους τῶν θησαυροφυλακίων σας καί τά κλέπτουν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὅλοι ἐπιθυμοῦν τά πολλά ἀγαθά, τήν ἀφθονία, τόν πλοῦτο. Καί γι’ αὐτό πλάττουν ὄνειρα, καταστρώνουν σχέδια, μοχθοῦν καί κοπιάζουν, ἐκθέτουν σέ κίνδυνο καί αὐτή τή ζωή τους, γιά νά θησαυρίσουν ὑλικά ἀγαθά. Ἀλλ’ ὁ Κύριος διαμαρτύρεται καί καταδικάζει τήν τάση τοῦ πλουτισμοῦ. Καί οἱ λόγοι εἶναι πολλοί. Πρῶτον οἱ θησαυροί, ὅταν σωρεύονται στά χέρια τῶν ὀλίγων, κατ’ ἀνάγκη ἀφαιροῦνται ἀπό τά χέρια ἄλλων, πού καταντοῦν πτωχοί. Ἔπειτα ὁ πλοῦτος μαραίνει τήν πίστη στό Θεό, ἀποκλείει τά εὐγενέστερα ἰδανικά, τρέφει τόν ἐγωϊσμό, παρασύρει στήν ἀδικία, τήν πλεονεξία, τήν ἀσωτία, καί ἐπομένως ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια. Ἀλλά, ἐπί τέλους, οἱ θησαυροί οἱ ἐπίγειοι δέν ἔχουν καμμιά ἀσφάλεια. Διότι καί σαπίζουν καί καταστρέφονται, ἀλλά καί κινδυνεύουν  ἀπό κλέπτες καί ληστές. Δέν πρέπει λοιπόν ὁ χριστιανός νά στηρίζει σ’ αὐτούς τίς ἐλπίδες του καί δέν πρέπει νά ἔχει σκοπό τῆς ζωῆς του τήν ἀπόκτησή τους ( Ἀπό τό βιβλίο: "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").