Ματθαίου ζ΄ 15

ΚΕΙΜΕΝΟ

    " Προσέχετε δέ ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἐάν δέ θέλετε νά εὕρετε τόν δρόμον αὐτόν τῆς αἰωνίου σωτηρίας, προσέχετε νά μή παρασυρθῆτε ἀπό κακούς ὁδηγούς· προσέχετε ἀπό τούς ψευδοπροφήτας, πού ἔρχονται εἰς σᾶς μέ τό ἐξωτερικόν φαινόμενον τῆς ἀθῳότητος καί ἡμερότητος τοῦ προβάτου, ἀπό μέσα των δέ εἶναι ἄγριοι καί αἰσχροκερδεῖς, σάν λύκοι πού ἁρπάζουν" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα", ῎εκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὑπάρχουν πάντοτε νομίσματα γνήσια· ὑπάρχουν ὅμως καί κίβδηλα, πού ὁμοιάζουν μέ τά γνήσια στήν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση, χωρίς νά ἔχουν τήν ἀξία ἐκείνων. Κατά παρόμοιο τρόπο, λοιπό,  κοντά στούς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, πού διδάσκουν τά ὀρθά καί σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ὑπῆρξαν καί ὐπάρχουν πάντοτε καί οἱ ψευδοδιδάσκαλοι. Εἶναι ἐκεῖνοι πού διαστρέφουν καί νοθεύουν τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία· ἐκεῖνοι πού σπέρνουν ζιζάνια καί διαδίδουν αἱρέσεις καί πλάνες, γιά νά παρασύρουν τούς πιστούς στό ψέμα καί τήν ἀπώλεια. Καί ἄν παρουσιάζονται μέ τρόπους γλυκεῖς καί ἥμεροι ὅπως τά πρόβατα, ἐν τούτοις κατά βάθος εἶναι λύκοι πού ζητοῦν νά ἁρπάξουν τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι στήν ἐπεοχή μας εἶναι πρό πάντων οἱ λεγόμεοι Χιλιαστές ἤ Σπουδαστές τῶν Γραφῶν, ἤ Χριστιανοί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Οἱ χριστιανοί ἄς προσέχουν, γιά νά μή παραπλανηθοῦν ἀπ’ αὐτούς καί πέσουν στήν παγίδα τοῦ διαβόλου ( Ἀπό τό βιβλίο:"Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ῎εκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").