Ψαλμός

ΚΕΙΜΕΝΟ

  "Ἐξαπόστειλον τό φῶς σου καί τήν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καί ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν σου καί εἰς τά σκηνώματά σου"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    " Ἐξαπόστειλον τό χαρμόσυνον φῶς τῆς ἐπισκέψεως καί βοηθείας σου, πού θά μέ βγάλῃ ἀπό τό σκότος τῆς δυστυχίας μου. Δεῖξε γρήγορα καί τήν φιλαλήθειαν, ἡ ὁποία θά φανερωθῇ ἀψευδής διά τῆς τηρήσεως τῶν ὑποσχέσεών σου. Τό φῶς τῆς βοηθείας σου καί ἡ πιστότης σου καί ἡ φιλαλήθειά σου ἐν ταῖς ἐπαγγελίαις σου, αὐτά θά μέ  ὁδηγήσουν ἀσφαλῶς καί θά μέ φέρουν εἰς τό ἅγιον ὄρος σου Σιών καί εἰς τά ἐπ’ αὐτοῦ σκηνώματά σου" (Ἀπό τήν  "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας"  τ.10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἄχρηστα καί σκοτεινά καταντοῦν τά ἀνθρώπινα μάτια, ὅταν δέν ὑπάρχει ἀπ’ ἔξω τό φῶς·   ἄχρηστος καί σκοτεινός καί ὁ νοῦς, ὅταν δέν ἔχει τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀνθρώπινος βίος εἶναι μιά πορεία σέ ἄγνωστα καί ἐπικίνδυνα μέρη, πορεία γεμάτη κόπους, ἀνησυχίες, πειρασμούς καί κινδύνους καί θλίψεις. Καί γιά νά βαδίσουμε μέ ἀσφάλεια, χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἀνάλογο φῶς. Τό φῶς λοιπόν αὐτό μόνο ὁ Θεός εἶναι σέ θέση νά μᾶς τό δώσει. Αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας μας ὁ ἐπουράνιος, πού ἔχει θερμό τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη πρός τά πλάσματά του. Αὐτός εἶναι ὁ Πάνσοφος καί παντοδύναμος κυβερνήτης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Αὐτός εἶναι ὁ φωτοδότης καί ὁδηγός μας. Πρέπει ὅμως νά θέλουμε καί νά ζητοῦμε τό φῶς καί τήν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ. Ὅπως μᾶς στέλλει καθημερινά τό φῶς τῆς ἡμέρας, κατά παρόμοιο τρόπο πρέπει νά τοῦ ζητοῦμε νά μᾶς στέλλει καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· γιά νά γνωρίζουμε τό θέλημά του, γιά νά διακρίνουμε τό καλό καί τό κακό, γιά νά προφυλασσόμαστε ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά κάμνουμε τό καλό ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").