Εγκόλπια

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

35,00 πόντοι
35,00

Εκδόσεις:
Σελίδες: 752
Έκδοση: 21η
Κωδικός: 08-046
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Περιέχει: Προοιμιακή προσευχή, Μεσονυκτικό, Ώρες, Ακολουθία των Τυπικών, προσευχές τραπέζης, Μικρό και Μέγα Απόδειπνο, Πασχάλια Ακολουθία, τροπάρια των ακινήτων εορτών όλου του έτους και των καθ’ ημέραν Αγίων, τροπάρια των εν κινητών εορτών Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, Αναστάσιμα Απολυτίκια, Απολυτίκια εβδομάδος, Θεοτοκία, Θεία Μετάληψη, Ακάθιστος Ύμνος, Μικρός και Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, Ικετήριοι Κανόνες.

Πρόλογος τοῦ ἐκδότου

Σύμβολον τῆς πίστεως τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου

Παράγγελμα πρὸς ἱερέα τοῦ Μεγ. Βασιλείου

Προοιμιακή προσευχή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ

1. Ἀκολουθία τῆς Θ΄ "Ώρας Μεσώριον τῆς Θ΄ "Ώρας

2. Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ

α. Προοιμιακός Ψαλμὸς

β. Προκείμενα τῆς ἑβδομάδος

3. Εὐχὴ τῆς Τραπέζης

α. Πρὸ τοῦ δείπνου

β. Μετὰ τὸ δεῖπνον

4. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

5. Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου (Μεγ. Τεσσαρακοστῆς)

6. Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ (καθ᾽ ἡμέραν)

α. Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευῆς

β. Τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

7. Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ (τοῦ Σαββάτου)

8. Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ (τῆς Κυριακῆς)

α. Ἄνευ ἄλλης ἑορτῆς

– Τριαδικά μεγαλυνάρια

β. Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου

γ. Μετὰ θεομητορικῆς ἑορτῆς ἢ μνήμης ἑορταζομένου ἁγίου

δ. Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ μετὰ Λιτῆς

9. Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου

α. Ἑξάψαλμος

β. "Ύμνοι τριαδικοί

γ. Αναστάσιμα εύλογητάρια (τῆς Κυριακῆς)

δ. Νεκρώσιμα εὐλογητάρια (τοῦ Σαββάτου)

ε. Αἱ ἐννέα ᾠδαί

ς. Φωταγωγικά κατ' ἦχον

2. Ἐξαποστειλάρια

10. Ἀκολουθία τῆς Α΄ Ώρας

– Μεσώριον τῆς Α΄ "Ώρας

11. Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Ώρας – Μεσώριον τῆς Γ΄ "Ώρας

12. Ἀκολουθία τῆς Γ΄ "Ώρας – Μεσώριον τῆς 5' "Ώρας

13. Ἀκολουθία τῶν Τυπικῶν

α. Οἱ Μακαρισμοί

β. Κοντάκια

γ. Αντίφωνα

14. Ἀκολουθία τῆς Τραπέζης

α. Πρὸ τοῦ ἀρίστου

β. Μετά τὸ ἄριστον

15. Σύντομος Ἀκολουθία τῆς Τραπέζης

16. Πασχάλιος Ήμερονύκτιος Ἀκολουθία

МЕРОС ΔЕΥΤΕΡΟΝ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

1. Μὴν Σεπτέμβριος

2. Μὴν Ὀκτώβριος

3. Μην Νοέμβριος

4. Μην Δεκέμβριος

5. Μὴν Ἰανουάριος

6. Μὴν Φεβρουάριος

7. Μὴν Μάρτιος

8. Μὴν Ἀπρίλιος

9. Μην Μάϊος

10. Μὴν Ἰούνιος

11. Μὴν Ἰούλιος

12. Μὴν Αὔγουστος

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

1. Ἑορτολόγιον καὶ τροπάρια τῶν ἐν τῷ Τριῳδίῳ κινητῶν ἑορτῶν

2. Ἑορτολόγιον καὶ τροπάρια τῶν ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ κινητῶν ἑορτῶν

3. Ἀπολυτίκια Ἀναστάσιμα τῶν ὀκτὼ ἤχων, μετὰ τῶν Θεοτοκίων καὶ τῶν Ὑπακοῶν αὐτῶν

4. Ἀπολυτίκια τῶν καθημερινῶν, ψαλλόμενα ἐν ταῖς λοιπαῖς τῆς ἑβδομάδος ἡμέραις

5. Θεοτοκία εἰς ἕκαστον ἦχον, ψαλλόμενα ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ..

МЕРОС ТЕТΑΡΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕC

1. Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως

α. Ἀφ' ἑσπέρας: Ὁ κατ᾿ ἀλφάβητον κανών

β. Τῇ ἐπαύριον: Ψαλμοὶ καὶ εὐχαὶ

2. Εὐχαριστία μετὰ τὴν Θείαν Μετάληψιν

3. Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

α. Ὁ κανών

β. Στάσις πρώτη

γ. Στάσις δευτέρα

δ. Στάσις τρίτη

ε. Στάσις τετάρτη

ς. Τῇ Παρασκευῇ τῆς Ε΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

4. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

5. Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΙΚΕΤΗΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Κανών, Οἶκοι καὶ Ὕμνοι εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα

α. Κανὼν εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον Τριάδα

β. Οἶκοι καὶ Ὕμνοι εἰς τὴν ὁμοούσιον καὶ παντοδύναμον Τριάδα

2. Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν

3. Εἰκοσιτέσσαρες Οἶκοι εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν

4. Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὰς ἐπουρανίους Δυνάμεις καὶ εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους.

5. Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὸν Ἄγγελον, τὸν φύλακα τῆς τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς

МЕРОС ЄКТΟΝ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Περὶ τῆς Ἰνδικτιῶνος ......

2. Περὶ τοῦ κύκλου τῆς Σελήνης

3 . Σεληνοδρόμιον παντοτεινὸν

4. Περὶ τοῦ κύκλου τοῦ Ἡλίου

5. Κανόνιον πρὸς εὕρεσιν τοῦ ὀνόματος τῆς 1ης ἑκάστου μηνός

6. «Αἰώνιον Κανόνιον» τῆς ἡμερομηνίας τοῦ ἁγίου Πάσχα

7. Μηνολογίαι τοῦ ἁγίου Πάσχα (1941-2099)

8. Κανόνιον τοῦ ἁγίου Πάσχα

9. Αἱ προηγούμεναι τοῦ ἁγίου Πάσχα Κυριακαὶ

10. Αἱ ἑπόμεναι τοῦ ἁγίου Πάσχα ἑορταί - Κυριακαὶ

11. Πασχάλια τοῦ πρώτου ἡμίσεος τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος (2001-2050)

12. Περιληπτικός πασχάλιος πίναξ τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος (2001-2100)

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

1. Σύνοψις ἱερῶν κανόνων μετὰ τῆς ἑρμηνείας αὐτῶν

2. Πίναξ ἡμερῶν καταλύσεως νηστείας

3. Πίναξ ψαλμῶν κατ᾿ ἀλφάβητον

4. Πίναξ τῶν κυριωτέρων εὐχῶν κατ᾿ ἀλφάβητον

5. Πίναξ συνόψεως ἱερῶν κανόνων κατά θέμα...

6. Πίναξ βιβλικῶν χωρίων (Παλαιᾶς καὶ Καινής Διαθήκης)

7. Πίναξ ἁγίων πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων

8. Πανάγιον ἢ πίναξ ἀλφαβητικός πάντων τῶν Ἁγίων

9. Βοηθήματα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,760 kg
Διαστάσεις 21 × 29 cm
Έκδοση

21η

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

752

Κωδικός

ISBN

978-618-227-007-3

Εκδοτικός Οίκος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ”