Θεολογικά

ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

22,00 πόντοι
22,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 416
Κωδικός: 20-042
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Χριστοήθεια των Χριστιανών

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Εἰς τὴν παροῦσαν Βίβλον διὰ στίχων πολιτικῶν
Ως ἤθη τὰ χρηστότατα, φθείρουσι κακοὶ λόγοι,
Καθάπερ ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος διδάσκων λέγει.
Οὕτως ἤθη τὰ κάκιστα, Χριστιανῶν ἁπάντων,
Οι λόγοι οὗτοι οἱ καλοὶ καὶ κρείττονες τῶν ἄλλων,
Οὓς περιέχει ἡ σεπτή, Χρηστοήθεια αὕτη,
Τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἡ συντεθεῖσα ἤδη.
Ρυθμίζουσα πρὸς τ᾿ ἀγαθόν, καὶ ξένως βελτιοῦσι,
Κοσμοῦσιν, εὐγενίζουσι καὶ θαυμαστῶς μορφοῦσιν.
Οθεν καὶ σὺ Χριστιανέ, εἰ θέλεις τὰ σὰ ἤθη,
Μεταβαλεῖν τὰ πονηρὰ καὶ παρὰ σοὶ συνήθη,
Τὴν βίβλον ταύτην συνεχῶς, μελέτα μετὰ πόνου,
Καὶ λήψῃ τὸ ποθούμενον, ἐντὸς ὀλίγου χρόνου.

Επιστολὴ ἐπικυρωτική του Οικουμ. Πατριάρχου κ.κ. Γρηγορίου Επίγραμμα εἰς τὴν παροῦσαν βίβλον διὰ στίχων πολιτικών
Εγκριτικὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Αθηναγόρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδας
Πρόλογος ἐκδότου
ΛΟΓΟΣ Α'.
Διαλαμβάνων, ὅτι οἱ Χριστιανοί πρέπει νὰ ἀποστρέφωνται τὰς κακὰς συνηθείας, τὰς δὲ καλὰς συνηθείας νὰ ἀναγκαλίζωνται
ΛΟΓΟΣ Β'.
Διαλαμβάνων, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἁπλῶς, δὲν πρέπει νὰ παίζουν ὄργανα οὔτε νὰ χορεύουν καὶ νὰ τραγουδούν
ΛΟΓΟΣ Γ΄.
Διαλαμβάνων, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ παίζουν παιγνίδια καὶ νὰ χορεύουν καὶ νὰ τραγουγοῦν εἰς τοὺς γάμους των
ΛΟΓΟΣ Δ΄.
Διαλαμβάνων, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ γίνωνται διαβαλταί καὶ προδόται, συκοφάνται καὶ ψευδομάρτυρες
ΛΟΓΟΣ Ε΄.
Διαλαμβάνων, α'. ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ καλλωπίζονται, δ΄. ὅτι δὲν πρέπει να βαστάζουν μυριστικά, γ΄. ὅτι δὲν πρέπει νὰ μεταχειρίζωνται φτιασίδια καὶ δ᾽, ὅτι δὲν πρέπει νὰ βλέπουν μὲ περιέργειαν
ΛΟΓΟΣ ΣΤ΄.
Διαλαμβάνων, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ παίζουν ντάμας, μάγγαλα, χαρτία, παλαίστρας, λιθάρι, τρεξίματα καὶ ἄλλα τοιαῦτα παίγνίδια, οὔτε νὰ βλέπουν αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια θέατρα
ΛΟΓΟΣ Ζ'.
Διαλαμβάνων α' ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ αἰσχρολογοῦν· β' ὅτι δὲν πρέπει νὰ μυθολογοῦν καὶ γ' ὅτι δὲν πρέπει να λέγουν ἢ νὰ κάμνουν χορατάδες καὶ νὰ γελούν
ΛΟΓΟΣ Η΄.
Διαλαμβάνων, ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοί τεχνίται, πρέπει κατὰ Θεὸν καὶ. χωρίς καμμίαν κακίαν νὰ δουλεύουν τας τέχνας των
ΛΟΓΟΣ Θ'.
Διαλαμβάνων, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ γίνωνται μάγοι, οὔτε νὰ μεταχειρίζωνται κανένα είδος μαγείας
ΛΟΓΟΣ Γ΄.
Διαλαμβάνων α΄, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ προξενοῦν σκάνδαλον ἕνας εἰς τὸν ἄλλον· β' ποῖον σκάνδαλον πρέπει νὰ καταφρονοῦν καὶ γ' ὅτι εὐκόλως δὲν πρέπει νὰ σκανδαλίζωνται
Μέρος α΄. Ότι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ προξενούν σκάνδαλον ἕνας εἰς τὸν ἄλλον
Μέρος β΄. Ποῖον σκάνδαλον πρέπει νὰ καταφρονοῦν οἱ Χριστιανοί
Μέρος γ΄. Ὅτι οἱ Χριστιανοὶ εὐκόλως δὲν πρέπει νὰ σκανδαλίζωντα
ΛΟΓΟΣ ΙΑ΄.
Διαλαμβάνων α' ὅτι κάθε Χριστιανὸς πρέπει νὰ βοηθῇ εἰς τὴν διόρθωσιν καὶ σωτηρίαν τοῦ ἀδελφοῦ του· β' πῶς πρέπει κάθε Χριστιανός νὰ ἐλέγχῃ τὸν ἀδελφόν του διὰ νὰ τὸν διορθώσῃ καὶ γ΄ ὅτι ὅλοι ο Χριστιανοί πρέπει νὰ δέχωνται μετὰ χαρᾶς τοὺς πρὸς διόρθωσιν ἐλέγχους τῶν ἀδελφῶν των.
Μέρος α΄. Ὅτι κάθε Χριστιανός πρέπει νὰ βοηθῇ εἰς τὴν διόρθωσιν καὶ σωτηρίαν τοῦ ἀδελφοῦ του
Μέρος β΄. Πῶς πρέπει κάθε Χριστιανὸς νὰ ἐλέγχῃ τὸν ἀδελφόν του διὰ νὰ τὸν διορθώση
Μέρος γ΄. Ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ δέχωνται μετὰ χαρᾶς τοὺς πρὸς διόρθωσιν ἐλέγχους τῶν ἀδελφῶν των
ΛΟΓΟΣ ΙΒ΄.
Διαλαμβάνων, α' μὲ ποῖον τρόπον πρέπει οι Χριστιανοὶ νὰ πηγαίνουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· β' μὲ ποῖον τρόπον πρέπει νὰ στέκωνται εἰς αὐτὴν καὶ γ΄ τί πρέπει νὰ κάμνουν ἀφ᾽ οὗ εὔγουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν
Μέρος α΄. Ότι οἱ Χριστιανοί πρέπει μὲ ἀνάγκην νὰ πηγαίνουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν κ.λ.π.
Μέρος β΄. Μὲ ποῖον τρόπον οἱ Χριστιανοί πρέπει νὰ στέκωνται εἰς τὴν ἐκκλησίαν
Μέρος γ΄. Τι πρέπει νὰ κάμνουν οἱ Χριστιανοὶ ἀφ᾽ οὗ εὔγουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν
ΛΟΓΟΣ ΙΓ΄.
Διαλαμβάνων α, ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ χρεωστοῦν νὰ φυλάττουν ὅλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ· β' ποταπὰ καλὰ λαμβάνουν οἱ φυλάττοντες τὰς ἐντολὰς καὶ γ᾽ ὅσοι Χριστιανοὶ παραβαίνουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, λαμβάνουν ζημίας καὶ δυστυχίας μεγάλας
Μέρος α΄. Οτι ὅλοι οἱ Χριστιανοί χρεωστοῦν νὰ φυλάττουν όλας τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ
Μέρος β΄. Διατί καὶ ἡ ἐκκλησία καθ᾿ ἑκάστην τὸν ριη' ψαλμὸν κ.λ.π.
Μέρος γ΄. Οτι, ὅσοι παραβαίνουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, λαμβάνουν ζημίας καὶ δυστυχίας μεγάλας
Αἱ δέκα ἐντολαί, ἤτοι αἱ προσταγαὶ τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ Παλαιά Διαθήκη περιεχόμεναι, μεταφρασμέναι εἰς τὸ ἁπλοῦν
Αἱ κυριώτεραι ἐντολαὶ καὶ προσταγαί, αἱ ἐν τῇ Νέᾳ Διαθήκη περιεχόμεναι, μεταφρασμέναι εἰς τὸ ἁπλοῦν, ἐν κεφαλαίοις ιζ'
Βίος καὶ πολιτεία τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Νικήτα, Ἰωάννου καὶ ᾿Ιωσήφ, τῶν ἐν τῇ Χίῳ ἀσκησάντων, ἑορταζόντων τὴν 20ὴν Μαΐου
Λόγος περὶ τῆς δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας
Λόγος πάνυ ὠφέλιμος, περὶ τῆς ἀφράστου δόξης τοῦ παραδείσου καὶ τῆς τῶν δικαίων μακαριότητος
Ιστορία περὶ τὰς διαφόρους κρίσεις τοῦ Θεοῦ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,04 kg
Διαστάσεις 18,5 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

416

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ”