Οικοδομητικά

ΑΛΛΟ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ KAI ΑΛΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

5,30 πόντοι
5,30

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 152
Κωδικός: 32-049
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο Χριστιανός

Νομίζομεν, ότι δια να έχη τις ορθήν γνώμην επί τινός θέματος, θα πρέπει να είναι αρμόδιος ή να ακούση τον αρμόδιον.
Πας δε τις μη έχων αρμοδιότητα ή εξουσίαν, δεν είναι δυνατόν να έχη γνώμην με κύρος και ισχύν.
Εις την υπόθεσίν μας, πάλιν νομίζομεν, ότι την ισχύν και την αρμοδιότητα την έχει ο Κύριος, και όχι ο άνθρωπος. Διότι το θέμα δεν είναι, το τι κάμνομεν ημείς εδώ εν τη γη, αλλ’ οποία θα είναι η θέσις μας εν τω Ουρανώ.
Το θέμα μας είναι, εάν ο τίτλος του “Καλού ανθρώπου”, που τόσον ευκόλως δίδομεν ημείς εις εαυτούς και αλλήλους, είναι αρκετός, ίνα μας δικαιώση ενώπιον του Θεού, ή μήπως χρειάζεται να είμεθα και Χριστιανοί, διότι πολλοί εξ ημών, κατά την γνώμην του κόσμου, είμεθα “Καλοί άνθρωποι”, αλλά ταυτοχρόνως δεν είμεθα καθόλου χριστιανοί.
Διότι λοιπόν το θέμα μας είναι θέμα Ουρανού, θα πρέπει να προσέξωμεν τους Νόμους και τας διατάξεις του Ουρανού, καθ’ ότι αι γνώμαι και αι κρίσεις της γης δεν πρόκειται να ληφθούν υπ’ όψιν. […] (Από την έκδοση)

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Α - Μερικοί Διαφωτιστικοί σκέψεις
ΜΕΡΟΣ Β - Τρόπος Σωτηρίας
ΜΕΡΟΣ Γ - Απαντήσεις εις τινάς ενστάσεις
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Α: Καλά τι θα γίνουν τόσοι καλοί; Θα κολασθούν, διότι δεν εδέχθησαν τον Χριστόν;
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Β: Και αυτοί που δεν ήκουσαν περί Χρίστου και δεν ανεγεννήθησαν δια Βαπτίσματος θα κολασθούν;
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Γ: Και αυτοί που εγεννήθησαν προ Χριστού τι θα γίνουν θα κολασθούν;
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Δ: Μα αφού ο Χριστός, απέθανεν δι' όλους, πως δεν θα σωθούν όλοι;
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Ε: Πιστεύω εις τον Θεόν, αλλά εις την Εκκλησίαν δεν πηγαίνω
Μερικοί Γνώμαι περί Εκκλησίας
ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΣΤ: Πως να πάω εις την Εκκλησίαν, αφού εκείνοι που πηγαίνουν δεν είναι καλύτεροι από εμένα;
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Ζ: Τι αγιαστικήν χάρι μπορεί να έχη ένας αμαρτωλός κληρικός;
Ολίγα δια την αξίαν της Ιερωσύνης
Ολίγα δια τους απορρίπτοντας την Εξομολόγησιν
Γνώμαι Αγίων Πατέρων περί της αξίας της Εξομολογήσεως
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Η: Τι είναι καλύτερον, να πηγαίνω εις την εκκλησίαν και να κάμνω τα αντίθετα;
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Θ: Δεν έχω καιρό δια την εκκλησίαν
ΕΝΣΤΑΣΙΣ Ι: Και αυτοί που εργάζονται την Κυριακήν, και δεν εκκλησιάζονται θα κολασθούν;
ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΙΑ: Ο Ληστής ένα "Μνήσθητί μου" είπε και πήγε στον Παράδεισο· το ίδιο θα πω και γώ
ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΙΒ: Είμαι αμαρτωλός και δεν υπάρχει συγχώρησις για μένα
ΜΕΡΟΣ Δ - Διάφορα εισέτι Απαραίτητα
1. Αύτη εστί η πρώτη και ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ
2. Έλαιον αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου
3. Ευεργέται και σωτηρία αυτών
4. Εγώ ειμί η άμπελος η αληθινή...
Επίλογος

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,235 kg
Διαστάσεις 14 × 20,5 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

152

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΑΛΛΟ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ KAI ΑΛΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ”