Ψαλμός 138, 7

                                                      ΚΕΙΜΕΝΟ  «Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ πνεύματός σου καί ἀπό τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω»;                                                  ΕΡΜΗΝΕΙΑ      «Ποῦ νά ὑπάγω, ...
   Περισσότερα

   Ψαλμός 136, 5

                                                         ΚΕΙΜΕΝΟ                      «Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου»                                                     ΕΡΜΗΝΕΙΑ      «Ἐάν ἐγώ ὁ αἰχμάλωτος εἰς ...
   Περισσότερα

   Ιωάν. θ΄38

                                                        ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὁ δέ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καί προσεκύνησεν αὐτόν».                                                    ΕΡΜΗΝΕΙΑ      «Αὐτός δέ εἶπε· Πιστεύω, Κύριε· καί ...
   Περισσότερα

   Ιωάν. θ΄38

                                                        ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὁ δέ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καί προσεκύνησεν αὐτόν».                                                    ΕΡΜΗΝΕΙΑ      «Αὐτός δέ εἶπε· Πιστεύω, Κύριε· καί ...
   Περισσότερα

   Ιωάν. θ΄38

                                                        ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὁ δέ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καί προσεκύνησεν αὐτόν».                                                    ΕΡΜΗΝΕΙΑ      «Αὐτός δέ εἶπε· Πιστεύω, Κύριε· καί ...
   Περισσότερα