Ὀσμὴ σήψεως ἀπὸ τὸ ΑΠΘ

Ἂν καὶ αὐτὰ τὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα «ὄζουν», τότε εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ἠθικὴ σήψη ἔχει προχωρήσει βαθύτατα στὸν κοινωνικὸ ἱστό. Δυστυχῶς αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ γιὰ τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονἰκης. Ἡ εἴδηση εἶναι ἀποκαλυπτική:

«Σὲ ρεσιτὰλ ὑπερδικαιωματισμοῦ ἐπιδίδεται τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ἐν ὄψει τοῦ φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας EuroPride 2024, ποὺ θὰ φιλοξενηθεῖ στὴ ­Θεσσαλονίκη στὶς 21-29 Ἰουνίου 2024, λαμβάνοντας τὸν ρόλο τοῦ κατηχητῆ στὴ woke κουλτούρα καὶ καλώντας τοὺς φοιτητὲς νὰ συμμετάσχουν στὴ ΛOATKI+ ­παρέλαση ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ κέντρο τῆς πόλης. (…) Ἡ ἀπόφαση τῶν πρυτανικῶν Ἀρχῶν τοῦ ΑΠΘ νὰ συμμετάσχει στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ EuroPride 2024 (…) “ἐντάσσεται στοὺς ἄξονες δράσης γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἰσότητας τῶν φύλων στὸ ΑΠΘ, ποὺ περιλαμβάνει τὸ Σχέδιο Δράσης γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν Φύλων, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴ Σύγκλητο τοῦ ΑΠΘ τὸ 2022”».

Μάλιστα ἔχει ἐκδοθεῖ καὶ πρόγραμμα ἐκδηλώσεων ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων καὶ προβολὴ σχετικοῦ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ κίνημα ὁμοφυλοφίλων, τὸ ΑΚΟΕ (Ἀπελευθερωτικὸ Κίνημα Ὁμοφυλοφίλων Ἑλλάδος), ἤδη ἀπὸ τὸ 1977. Θὰ ἀκολουθήσει σχετικὴ συζήτηση.

«Τέλος, ἡ κορύφωση αὐτῆς τῆς τόσο… πρωτότυπης ὅσο καὶ προκλητικῆς ἐκδήλωσης θὰ γίνει μὲ τὴ συμμετοχὴ ὀργανωμένου μπλὸκ τοῦ ΑΠΘ στὴν παρέλαση τοῦ EuroPride τὸ Σάββατο 29 Ἰουνίου, μὲ τὶς πρυτανικὲς Ἀρχὲς νὰ καλοῦν “τὰ μέλη τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας τοῦ ΑΠΘ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν στὴν παρέλαση ὑπερηφάνειας, νὰ προμηθευτοῦν τὸ ἐπίσημο μπλουζάκι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προβολῆς τοῦ ντοκιμαντὲρ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ”» («Δημοκρατία» 14-6-2024).

Ποιὸς θὰ τὸ ἔλεγε, τὸ τιμημένο καὶ μὲ παγκόσμιο κύρος ΑΠΘ νὰ βρίσκεται τώρα σὲ τέτοια καταβαράθρωση! «Φάσκον­τες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν»· ἡ φράση τοῦ θείου ἀποστόλου Παύλου βρίσκει ἀπόλυτη ἰσχὺ ἐδῶ. «Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς» (Ρωμ. α΄ 22, 24). Ντροπή σας, κύριοι τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος! Ἂν μή τι ἄλλο, τουλάχιστον σεβασθεῖτε τὸ ἱστορι­κὸ ἔμβλημα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, τὴ σφραγίδα του ἀπὸ ἱδρύσεώς του, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ ἁγίου Πολιούχου σας, Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. Μυροβλύτης αὐτός, καμία θέση καὶ σχέση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει μὲ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ἀκολασίας, στοὺς ὁποίους προτρέπετε τὴν πανεπιστημιακή σας κοινότητα. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας!