Μιὰ ἀληθινὴ ἐποποιΐα!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκ νέου ἀνέγερση στὸ κέντρο τῶν Τιράνων τοῦ ἱστορικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Προκοπίου, ὁ ὁποῖος κοσμοῦσε τὴν περιοχὴ μέχρι τὸ 1960, ὁπότε καὶ κατεδαφίσθηκε ἀπὸ τὸ τότε ἀθεϊστικὸ καθεστώς, δημοσιεύθηκε στὸ δια­δίκτυο ἄρθρο ποὺ ἀναφέρεται στὸ γεγονὸς αὐτό, καθὼς καὶ στὴ γενικότερη δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου της Ἀναστασίου ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀνέγερση ἢ ἀναστήλωση ναῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν οἰκημάτων.

Συγκεκριμένα, γιὰ τὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Προκοπίου, τὸ ἄρθρο ἀναφέρει ὅτι «ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ζητοῦσε νὰ γίνει κάποιο θαῦμα. Καὶ ὁ δικός μας Θεὸς εἶναι ὁ Θεὸς τῶν ἐκπλήξεων καὶ τῶν θαυμάτων. Ὁ χῶρος παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Τιράνων. (…) Καταρτίστηκε ἕνα σύγχρονο σχέδιο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ταιριάζει στὸν χῶρο καὶ στὴν παράδοση. Καὶ συγκεντρώθηκαν τὰ πρῶτα χρήματα γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ» μὲ τὴν παρότρυνση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος μιλώντας παλαιότερα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὰ Τίρανα εἶχε πεῖ καὶ τὰ ἑξῆς: «Στὴν καινούργια πρωτοβουλία ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Προκοπίου θὰ ἤθελα ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Ὀρθόδοξοι, τουλάχιστον τῶν Τιράνων, νὰ συμμετάσχουν, ἔστω καὶ λίγο. Καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Θεὸς θὰ εὐλογήσει, θὰ πολλαπλασιάσει αὐτὸ τὸ λίγο, θὰ φωτίσει καὶ ἄλλους ἀνθρώπους νὰ γίνουν πιὸ γενναιόδωροι καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ πάλι τὴν παλιὰ κληρονομιὰ τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Ἀλβανία, ποὺ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους ἔκτισαν τοὺς ναούς». Ἤδη τὸ ἔργο προχωρεῖ μὲ ὅλο καὶ ταχύτερους ρυθμούς.

Καὶ συνεχίζει ὁ ἀρθρογράφος: «Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας μέ­­χρι σήμερα, τρεῖς καὶ πλέον δεκαετίες, ἀνεγέρθηκαν ἐκ θεμελίων 150 καὶ πλέον ναοί, ἀναστηλώθηκαν 70 καὶ πλέον ναοί – μνημεῖα, ἐνῶ ἐπισκευάσθηκαν 160 καὶ πλέον. Ἐξάλλου περισσότερα ἀπὸ 70 μεγάλα οἰκοδομήματα ἀνεγέρθηκαν ἢ ἀγοράσθηκαν καὶ ἀνακατασκευάσθηκαν, γιὰ νὰ στεγάσουν μητροπολιτικὰ οἰ­κή­­μα­τα, σχολές, νηπιαγωγεῖα, ξενῶνες, ἐρ­­­γαστήρια, κλινικές, κέντρα νεότητος κλπ. Τὸ ὅλο οἰκοδομικὸ ἔργο ἀνέρχεται σὲ παραπάνω ἀπὸ 450 κτίρια».

Στὸ τέλος σημειώνει ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου: «Μὲ ὑποστήριξη διεθνή, λόγῳ τῆς ἀκτινοβολίας τῆς προσωπικότητας τοῦ κ. Ἀναστασίου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ λέκ (νόμισμα τῆς Ἀλβανίας) φτωχῶν ἀνθρώπων, ἔγιναν ναοί. Καὶ ἔγιναν ναοί, “καμάρι” τῆς κάθε περιοχῆς, “οὐρανοὶ πολύφωτοι” καὶ “παράδεισοι τερπνοί”. (…) Καί εἶναι αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ σύγχρονα θαύματα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας».

Πραγματικὸ θαῦμα ἡ ὅλη αὐτὴ «ἐποποιΐα» τῆς Ἐκκλησίας τῆς γείτονος χώρας καὶ τοῦ Προκαθημένου της. Θαῦμα ποὺ δηλώνει ὅτι, ὅπου ὑπάρχει ζῆλος ἀληθινὸς γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, μαζὶ καὶ πίστη δυνατὴ καὶ ἐνθουσιασμὸς ἱερός, ἐκεῖ φανερώνεται ἡ θεία ἀγάπη καὶ βοήθεια στοὺς ἀνθρώπους. Ἐκεῖ δὲ ὅπου ἄλλοτε σιωποῦσαν οἱ καμπάνες κάτω ἀπὸ βαρύτατη ἀπαγόρευση, τώρα διαλαλοῦν τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ θεϊκοῦ καλέσματος γιὰ καταλλαγὴ καὶ σωτηρία αἰώνια. Δόξα τῷ Θεῷ!