Τὰ παιδιὰ εὐάλωτα στὸν ψηφιακὸ κόσμο

«Ἀπροστάτευτα στὶς παγίδες τοῦ Διαδικτύου εἶναι τὰ Ἑλληνόπουλα. Ὁ ἕνας στοὺς τρεῖς ἐφήβους ἔχει δεχθεῖ διαδικτυακὴ παρενόχληση, ἐνῶ ὁ ἕνας στοὺς τέσσερις ἀποδέχεται αἰτήματα φιλίας ἀπὸ ἀγνώστους. Μάλιστα, ἡ εὐθύνη τῶν γονιῶν εἶναι μεγάλη, καθὼς οἱ ἑπτὰ στοὺς δέκα ἐφήβους μπαίνουν στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἀπὸ μικρὴ ἡλικία. Παράλληλα, πολλὰ παιδιὰ ἀπὸ φόβο ἢ ντροπὴ δὲν ἐνημερώνουν τοὺς γονεῖς τους ἐὰν τοὺς συμβεῖ κάτι ἄσχημο στὸ Διαδίκτυο – συνθήκη ποὺ τὰ καθιστᾶ εὐάλωτα σὲ κινδύνους.

Τὰ ἀνησυχητικὰ αὐτὰ εὑρήματα καταγράφονται σὲ ἔρευνα ποὺ πραγματοποίησε τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου τοῦ Ἱδρύματος Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας σὲ δεῖ­γμα 13.000 μαθητῶν 12-18 ἐτῶν, σὲ περίπου 500 σχολεῖα τῶν νομῶν Ἀττικῆς, Θεσσαλονίκης, Ἕβρου, Ἰωαννίνων, Ἡρακλείου καὶ Δωδεκανήσου. (…)

Στὸν ἀχανὴ ψηφιακὸ κόσμο παιδιὰ καὶ ἔφηβοι ἔρχονται καθημερινὰ ἀντιμέτωποι μὲ κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὴ σωματικὴ καὶ ψυχική τους ὑγεία, πολλὲς φορές ἐντελῶς ἀνυ­περάσπιστοι».

Τὰ παραπάνω στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν «Καθημερινή», πρέπει ὄχι ἁπλῶς νὰ προβληματίσουν, ἀλλὰ νὰ ἐνεργοποιήσουν θετικὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, ὥστε νὰ ἀγρυπνοῦν μὲ σύνεση στὴ συμπεριφορὰ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους. Ἡ σωστὴ ἐνημέρωση γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ Διαδικτύου εἶναι κάτι πολὺ βασικὸ τόσο γιὰ τὰ παιδιά, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς. Ἐπιπλέον εἶναι ἀνάγκη νὰ προτείνουν στοὺς νεαροὺς βλαστοὺς ποικιλία θεμάτων μὲ μορφωτικὸ ἢ ψυχαγωγικὸ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα θὰ προσφέρουν ὠφέλιμη καὶ δημιουργικὴ ἀπασχόληση στὴν εὐαίσθητη ἡλικία τους, ἀποφεύγοντας τὶς ὀδυνηρὲς παγίδες τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου, ποὺ ἀπειλοῦν καὶ τὴν ἠθικὴ ὑπόστασή τους.