Κλείνουν σχολεῖα στὴν ὕπαιθρο

Δυστυχῶς οἱ ρυθμοὶ ἐρημώσεως τῆς ὑπαίθρου λόγῳ συρρικνώσεως τοῦ πληθυσμοῦ ὅλο καὶ ἐπιταχύνονται. Ὡς ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα ἔρχεται καὶ ἡ σταδιακὴ ἀναστολὴ τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων σὲ κωμοπόλεις τῆς ἐπαρχίας. Ἡ παρακάτω εἴδηση ἀφορᾶ σὲ σχολεῖα τῆς Ἠπείρου: «Ἐρημώνει ἡ Ἤπειρος, καὶ αὐτὸ γίνεται ἰδιαίτερα ἐμφανὲς ἀπὸ τὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ στὶς ἐπαρχίες της. Πιὸ λυπηρὸ ὅμως ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ὅτι φεύγει καὶ ἡ νέα γενιὰ ἀπὸ τὰ χωριά, ἕνα δυσάρεστο γεγονὸς ποὺ ὅμως ἀποτελεῖ πραγματικότητα καὶ γιγαντώνεται χρόνο μὲ τὸν χρόνο. Ἀκριβῶς αὐτὴ τὴ διαπίστωση ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀναστολὴ λειτουργίας, στὴν ὁποία θὰ τεθοῦν 29 σχολεῖα τὸ ἐπερχόμενο σχολικὸ ἔτος 2023-2024 λόγῳ ἔλ­λειψης μαθητῶν στὶς περιφερεια­κὲς ἑνότητες Ἰωαννίνων, Ἄρτας, Θεσπρωτίας καὶ Πρέβεζας. (…) Γιὰ τὴν ὥρα τὰ σχολεῖα θὰ τεθοῦν σὲ ἀναστολή, ὡστόσο ἡ κίνηση αὐτὴ ἐνδέχεται νὰ προμηνύει καὶ τὸ ὁριστικό τους κλείσιμο σὲ μεταγενέστερο χρόνο».

Ἡ παρακάτω εἴδηση ἀναφέρεται στὴν ἐξόχως δραματικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν Δῆμο Πωγωνίου: «Τὰ τελευταῖα 20-25 χρόνια μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι τὰ χωριὰ τοῦ Δήμου ἔχουν “στερέψει” ἀπὸ παιδιὰ ποὺ ἀποτελοῦν τὴ νέα γενιά, ἐνῶ ἀντίστοιχα ραγδαία εἶναι καὶ ἡ συρρίκνωση τοῦ ἐνήλικου πληθυσμοῦ, καθὼς τὰ περισσότερα χωριὰ ἀπαρτί­ζονται ἀπὸ ἐλάχιστους κατοίκους: 55 χωριὰ ἔχουν λιγότερους ἀπὸ 30 κατοίκους, ἐνῶ σὲ τρία δὲν κατοικεῖ κανείς! (…) Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Λύκειο Πωγωνιανῆς, δύο σχολεῖα μὲ μεγάλη ἱστορία, δὲν ὑπάρχουν πιά!» («Πρῶτο Θέμα» 7-8-2023).

Θλίψη καὶ πόνος! Καὶ εἶναι ἴσως πολὺ ἀργὰ γιὰ νὰ ἀνατραπεῖ τὸ φαινόμενο. Δὲν ἔχει κανένα νόημα νὰ θρηνοῦμε γι᾿ αὐτὰ ποὺ δὲν ἔγιναν ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀπὸ τοὺς κοντόφθαλμους πολιτικούς μας.

Τώρα, ἂν εἶναι νὰ γίνει κάτι, πρέπει νὰ εἶναι πραγματικὴ ἐπανάσταση. Νὰ δοθοῦν πολὺ ἰσχυρὰ κίνητρα στοὺς νέους, ὥστε νὰ παραμένουν στὶς ἐρημωμένες περιοχὲς τῆς πατρίδας μας.

Ἀξίζει ὅμως, καὶ μάλιστα γιὰ τὰ παιδιά, τὴ νέα γενιὰ αὐτοῦ τοῦ τόπου, ποὺ στὴν ὕπαιθρο μποροῦν νὰ μεγαλώνουν πολὺ φυσιολογικότερα ἀπ᾿ ὅ,τι μέσα στὶς πόλεις. Καὶ τὴ σωματικὴ καὶ πνευματική τους ὑγεία νὰ διατηροῦν, καὶ τὸ αἴσθημα τῆς ἐλευθερίας νὰ κραταιώνουν μέσα τους, καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις τῆς πατρίδας μας πιστότερα νὰ κρατοῦν καὶ νὰ ὑπηρετοῦν.