Ποῦ βαδίζει ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία;

Δὲν ὑπάρχει πραγματικὸς Ὀρθόδοξος ποὺ νὰ μὴ θλίβεται βαθύτατα γιὰ τὴ σημερινὴ κατάσταση διχασμοῦ μεταξὺ Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν.

Ἡ παλαιὰ ἀσθένεια τῆς φιλοπρωτίας ἐμ­φανίζεται καὶ σήμερα, παρὰ τὶς αὐστηρὲς ὁριοθετήσεις τῶν Συνόδων, ἀνεξέλεγκτη.

Τάσεις φιλοπρωτίας εἶχαν ἐκδηλωθεῖ καὶ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὅμως αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖ τώρα ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία εἰσβάλλοντας βίαια στὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ δημιουργών­τας Ἐξαρχίες καὶ ἐκεῖ καὶ σὲ ἄλλα μέρη, δὲν ἔχει προηγούμενο.

Ἢ μᾶλλον ἔχει προηγούμενο τὴν ἄθλια ὕπουλη τακτικὴ τοῦ Παπισμοῦ, ποὺ μετὰ τὸ Σχίσμα δημιούργησε τὸ δόλιο μόρφωμα τῆς Οὐνίας.

Ἔτσι στὶς ἀρχὲς τοῦ παρόντος ἔτους ὁ ἐ­πὶ τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκ­κλησίας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἀν­τώ­­νιος ἐπισκέφθηκε τὴν πρώην σχισματικὴ Ἐκ­κλησία τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία μὲ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔχει γίνει δε­κτὴ στὴν κοινότητα τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν μὲ τὴν ὀνομασία Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος.

Καὶ ποιός ἦταν ὁ σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεως; Ποιός ἄλλος ἀπὸ τὸ νὰ δεθεῖ πλήρως στὸ ἅρμα τῆς Μόσχας ἡ νεοπρόσδεκτη Ἐκκλησία, ἀπομακρυνόμενη ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Γιὰ τὸν λόγο μάλιστα αὐτὸ ὁ Ρῶσος Πατρι­άρχης, κολακεύοντας τὸν ἀρρωστημένο ἐ­θνι­κισμὸ τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς, τὴν προσ­φω­νεῖ μὲ τὸ ὄνομα: «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος», σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ποὺ εἶ­χε ρητὰ ἀπαγορεύσει τὴ χρήση τοῦ ὅρου Μακεδονία στὸν τίτλο τῆς Σκοπιανῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπιπλέον ὁ Ρῶσος Πατριάρχης συγχαίρει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς Στέ­φανο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ «παραχώρησης αὐ­τοκεφαλίας» μὲ τὸν τίτλο «Μακεδονικὴ Ὀρ­θόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος».

Ἐννοεῖ βέβαια τὸν ψευδοτόμο αὐτοκεφαλίας ποὺ παρέδωσε στὶς 5 Ἰουνίου 2022 στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Στέφανο ὁ Σέρβος Πατριάρχης Πορφύριος, ἀνατρέποντας παράδοση αἰώνων. Διότι ἡ παροχὴ αὐτοκεφαλίας ἀποτελεῖ προνόμιο καὶ εὐθύνη μόνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Θλιβερότατο. Ἡ χιλιοευεργετημένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, παίζοντας ἀδίστακτα τὸ παιχνίδι τῆς Μόσχας, χτύπησε μὲ ἀχαριστία τὴν Ἑλλάδα ἐκεῖ ποὺ πονάει· στὸ ὄνομα Μακεδονία. Ποταπὰ γεωπολιτικὰ παιχνίδια εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ!

Οἱ δύο Ἐκκλησίες, Σερβίας καὶ Ρωσίας, ὑπεραγαπητὲς σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, πῶς μποροῦν νὰ ἐνεργοῦν μὲ τέτοιο τρόπο;

Θεωροῦν ὅτι δὲν παρακολουθεῖ ὁ Θεὸς τὶς ὕπουλες μεθόδους τους; Δὲν Τὸν φοβοῦνται;