Κυριακή IE΄ Λουκᾶ – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 22 Ἰανουαρίου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 22 Ἰανουαρίου 2023, ΛΒ΄ Κυριακῆς (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15)

9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κο­πιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 12 μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Τό ὅτι οἱ ἀγῶνες τῆς εὐσεβοῦς καί ἁγίας ζωῆς μᾶς ὠφε­λοῦν καί στή ζωή αὐτή καί στή μελλοντική εἶναι λόγος ἀξιόπιστος καί ἄξιος νά τόν ἀποδεχθεῖ κανείς μ’ ὅλη του τήν καρδιά. 10 Κι ἐπειδή ὁ λόγος αὐτός εἶναι ἀξιόπιστος, γι’ αὐτό ἀκρι­βῶς κι ἐμεῖς ὑπομένουμε κόπους καί δεχόμαστε ὀνει­δισμούς ὅτι εἴμαστε δῆθεν ἀνόητοι, ἐπειδή ἔχουμε στη­ρίξει τίς ἐλπίδες μας στό ζωντανό Θεό. Αὐτός εἶ-ναι ὁ σωτήρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποίους συντηρεῖ μέ τήν πρόνοιά του, προπαντός ὅμως τῶν πιστῶν, τούς ὁποίους σώζει ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο. 11 Μέ τό κύρος καί τήν ἐξουσία τοῦ ἀξιώματός σου νά προτρέπεις καί νά διδάσκεις αὐτά πού σοῦ γράφω. 12 Παρά τή νεότητά σου νά ἔχεις ζωή συνετοῦ καί ἐνά­ρε­του γέροντα, ὥστε κανείς νά μήν καταφρονεῖ τό νεαρό τῆς ἡλικίας σου. Ἀλλά παρόλη τή νεότητά σου νά γί­νε­σαι ὑπόδειγμα τῶν πιστῶν καί στά λόγια σου καί στή συμπεριφορά πού θά ἔχεις στίς συναναστροφές μα­ζί τους, καί στήν ἀγάπη πού θά δείχνεις πρός ὅλους, καί στήν πνευματική ζωή πού θά ζεῖς μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί στήν πίστη καί στήν ἁγνότητα καί κα­­­­θα­ρότητα τῆς ζωῆς σου. 13 Μέχρι νά ἔλθω, σοῦ συνιστῶ νά ἐπιδίδεσαι μέ ζῆλο καί ἐπιμέλεια στήν ἀνάγνωση τῶν Ἁγίων Γραφῶν, στήν παρηγοριά καί νουθεσία τῶν ἀνθρώπων πού θλίβονται καί κλονίζονται, στή διδασκαλία ὅλων τῶν πιστῶν. 14 Μήν παραμελεῖς τό θεῖο χάρισμα πού ἔχεις μέσα σου καί σοῦ δόθηκε μέ τήν τοποθέτηση τῶν χεριῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τῶν πρεσβυτέρων πάνω στό κεφάλι σου, μετά ἀπό τήν ἐκλογή στήν ὁποία ὁδηγηθήκαμε μέ προφητική ἀποκάλυψη. 15 Σοῦ συνιστῶ νά μελετᾶς αὐτά πού σοῦ γράφω. Ὁλόκληρη ἡ σκέψη σου καί ἡ ὕπαρξή σου νά εἶναι μέσα σ’ αὐτά, γιά νά γίνεται φανερή σέ ὅλους ἡ πρόοδός σου καί νά δίνεις σ’ ὅλους τό καλό παράδειγμα.