Κυριακή IB΄ Λουκᾶ – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 15 Ἰανουαρίου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 15 Ἰανουαρίου 2023, ΚΘ΄ Κυριακῆς (Κολασ. γ΄ 4-11)

4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδω­λολατρία, 6 δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, 7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· 8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· 9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλή­λους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­κροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­λὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι ­­­­­­­­­­­­­Χριστός. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

4 Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθεῖ, ὁ αἴτιος καί χορηγός τῆς πνευματικῆς αὐτῆς ζωῆς μας, τότε κι ἐσεῖς μαζί μ’ αὐ­τόν θά φανερωθεῖτε δοξασμένοι. 5 Νεκρῶστε λοιπόν τά μέλη σας πού ἐπιθυμοῦν τίς γήινες ἀπολαύσεις καί ἡδονές. Νεκρῶστε τήν πορνεία, τήν ἀκαθαρσία, κάθε πάθος καί ὑποδούλωση στό κα­κό, κάθε κακή ἐπιθυμία καί τήν πλεονεξία, ἡ ὁποία εἶναι λατρεία στό εἴδωλο τοῦ χρήματος. 6 Γιά τά ἁμαρτήματα αὐτά ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτούς πού συστηματικά καί μέ ἐπιμονή δέν θέλουν νά πιστέψουν. 7 Στά ἁμαρτήματα αὐτά κι ἐσεῖς κάποτε πορευθήκατε καί τά ὑπηρετήσατε, ὅταν ζούσατε ἀνάμεσα σ’ αὐτούς τούς ἄπιστους ἀνθρώπους. 8 Τώρα ὅμως βγάλτε καί πετάξτε ἀπό πάνω σας κι ἐσεῖς, σάν ἀκάθαρτο ἔνδυμα, ὅλα αὐτά τά κακά, τήν ὀρ­­γή, τόν θυμό, τήν κακία καί πονηριά, τήν κακολογία, τήν αἰσχρολογία ἀπό τό στόμα σας. 9 Μή λέτε ψέματα ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ἀφοῦ πλέον γδυθήκατε τόν παλαιό διεφθαρμένο ἄνθρωπο μαζί μέ τίς πράξεις του 10 καί ντυθήκατε τό νέο ἄνθρωπο πού συνεχῶς ἀνανε­­ώνεται καί γίνεται καινούργιος, ὥστε νά προοδεύει στήν τέλεια γνώση τοῦ Θεοῦ. Καί γίνεται διαρκῶς και­νούρ­γιος μέ τό νά παίρνει τήν ἴδια μορφή μέ τήν εἰκό­να τοῦ Χριστοῦ πού τόν δημιούργησε. 11 Σ’ αὐτόν τό νέο ἄνθρωπο δέν ὑπάρχει διάκριση Ἕλ­­­­­ληνα καί Ἰουδαίου, περιτμημένου Ἰσραηλίτη καί ἀπε­­­ρίτμητου ἐθνικοῦ, βάρβαρου καί Σκύθη, δούλου καί ἐλεύθερου, ἀλλά καί ἐθνικότητα καί καταγωγή καί ἀξί­ω­­­μα καί τά πάντα εἶναι ὁ Χριστός, ὅπως καί μέσα σ’ ὅ­λους τούς πιστούς πάλι εἶναι ὁ Χριστός.