Κυριακή μετά τά Φῶτα – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 8 Ἰανουαρίου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 8 Ἰανουαρίου 2023, Κυριακή μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. δ΄ 7-13)

7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

7 Πρέπει λοιπόν νά εἴμαστε ὅλοι ἕνα. Βέβαια ὅλοι οἱ πιστοί δέν ἔχουμε λάβει τά ἴδια χαρίσματα, ἀλλά διάφορα καί ποικίλα. Αὐτή ὅμως ἡ διανομή γιά κανένα λόγο δέν ἐπιτρέπεται νά γίνεται αἰτία χωρισμοῦ μεταξύ τῶν πιστῶν. Διότι ἡ διανομή αὐτή δέν εἶναι τυχαία, ἀλλά γίνεται ἀπ’ τόν ἴδιο τόν Χριστό. Αὐτός δηλαδή στόν καθένα ξεχωριστά ἀπό ἐμᾶς ἔδωσε τή θεία χάρη, σύμφωνα μέ τό μέτρο πού μέ σοφία καί δικαιοσύνη χρησιμοποιεῖ στή διανομή τῆς δωρεᾶς του. 8 Κι ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ Χριστός διανέμει τά χαρίσματα, γι’ αὐτό λέει καί ἡ Ἁγία Γραφή στούς ψαλμούς: Ὅταν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάληψή του ἀνέβηκε ψηλά στόν οὐρανό, ἔδεσε αἰχμάλωτους τούς ἐχθρούς του, δηλαδή τόν σατανά καί τό θάνατο, κι ἔδωσε χαρίσματα στούς ἀνθρώπους. 9 Λέγοντας λοιπόν ἡ Ἁγία Γραφή γιά τόν Χριστό ὅτι ἀνέ­βηκε, τί ἄλλο σημαίνει παρά ὅτι πρωτύτερα καί κατέβηκε στά κατώτερα μέρη τῆς γῆς, ἀφοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί σταυρώθηκε; 10 Ὁ Χριστός πού κατέβηκε, εἶναι ὁ ἴδιος πού καί ἀνέβηκε ἐπάνω ἀπ’ ὅλους τούς οὐρανούς, γιά νά γεμίσει μέ τήν παρουσία του καί τίς δωρεές του τά πάντα. 11 Κι αὐτός ἔδωσε διάφορα χαρίσματα καί διακονίες: Ἄλλους ἔθεσε ἀποστόλους, ἄλλους προφῆτες, ἄλλους εὐαγγελιστές, ἄλλους ποιμένες καί διδασκάλους, 12 γιά νά καταρτίζονται οἱ Χριστιανοί καί νά ἐπιτελεῖται τό ἔργο τῆς διακονίας, μέ τό ὁποῖο οἰκοδομεῖται τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 13 Μέχρι νά φθάσουμε νά ἔχουμε ὅλοι μία καί τήν ἴδια ἀληθινή πίστη καί τέλεια γνώση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά προοδεύσουμε πνευματικά, ἕως ὅτου γίνουμε ἕνας τέλειος ἄνθρωπος· καί ν’ ἀποκτήσουμε τό μέτρο τῆς πνευματικῆς ὡριμότητος καί τελειότητος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή νά ἔχουμε πλήρεις τίς δωρεές καί τήν πνευματική τελειότητά του.