Προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ!

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς βαπτίσεως δύο παιδιῶν υἱοθετημένων ἀπὸ ὁμόφυλο ζευγάρι, ποὺ τέλεσε στὶς 9 Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ ἀνακοίνωσή της καταδίκασε τὴ συγκεκριμένη ἐνέργεια.

Ταυτόχρονα ἡ Ἱερὰ Κοινότης διακήρυξε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι δυνατὸν «νὰ δέχεται ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ οἰκογένειας, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θεσπίζει τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον». Καὶ τόνισε ὅτι «εἶναι σαφῶς ξένο πρὸς τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος νὰ ἀφήνεται νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἕνα “ὁμόφυλο ζεῦγος” εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρεῖται ὡς οἰκογένεια καὶ νὰ ἀναγνωρίζεται σὲ αὐτὸ δικαίωμα υἱοθεσίας τέκνων».

Στὸ νηφάλιο, ἀλλὰ καὶ ξεκάθαρο αὐτὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἔσπευσε νὰ ἀπαντήσει ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰ­κουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ θεολογικὸς σύμβουλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς Ἰωάννης Χρυσαυγῆς («Φῶς Φαναρίου» 9-8-2022).

Ἡ ἀπάντησή του εἶναι μνημεῖο θεολογικῆς ὑπεροψίας. Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὑποδεικνύει στοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς ὅτι δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ παρεμβαίνουν στὰ συμβαίνοντα στὸν κόσμο καὶ μάλιστα σὲ ζητήματα οἰκογενειακοῦ βίου· καὶ ὅτι πρέπει νὰ περιορισθοῦν στὸ καθαυτὸ ἔργο τους, τὴν προσευχή.

Πλήρη καὶ περιεκτικότατη ἀπάντηση στὸ κεί­μενο τοῦ Ἀρχιδιακόνου ἔδωσε ὁ ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. Μὲ αὐτὴ ἀναιρεῖ ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ π. Ἰωάννη καὶ ὀρθὰ στὸ τέλος τοῦ ὑποδεικνύει ὅτι «εἶναι ἄδικο καὶ ἄκομψο νὰ ζητᾶς ἀπὸ ἕναν φορέα νὰ λειτουργεῖ ὡς κωφάλαλος, ὅταν ποτὲ στὴν ἱστορία του δὲν ἔπαψε νὰ ἀφουγκράζεται τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐκφέρει κριτικὴ ἄποψη γιὰ τὸν τρόπο διαχείρισης τῶν ποικίλων προβλημάτων του» («Πεμπτουσία» 26-8-2022).

Πέρα ἀπὸ τὴν ἀδιανόητη ἀπαίτηση τοῦ Ἀρχιδιακόνου νὰ σιωπήσουν οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί, εἶναι παντελῶς ἀσύστατη καὶ ἡ ἀντίληψή του ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δὲν κάνουν λόγο γιὰ τὴν οἰκογένεια. Ἔτσι φθάνει στὸ σημεῖο νὰ προ­βάλ­λει τὴν ἀπίστευτη ἀντίληψη ὅτι ἡ οἰκογένεια «μπορεῖ νὰ ἦταν κεν­τρικὴ γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς ἐθνικοὺς πρὶν ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀλλὰ δὲν διαθέτει τὸ ἴδιο βάρος γιὰ τὴ Νέα, τὴν Καινὴ Διαθήκη».

Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέτε, Ἀρχιδιάκονε; Ποιό Εὐαγγέλιο διαβάζετε; Δὲν συναντήσατε πουθενὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου γιὰ τὸ ἀδιάλυτο τοῦ γάμου; Δὲν ἔτυχε νὰ διαβάσετε τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι τὸ μυστήριο τοῦ γάμου «μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν» (Ἐφ. ε΄ 32); Ἢ τὶς συστάσεις τῶν ἀποστόλων Παύλου καὶ Πέτρου πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ τὰ τέκνα;

Γιὰ δὲ τοὺς Πατέρες ἐπικαλεῖσθε ὅτι στὸ πατερικὸ λεξικὸ τοῦ Lampe «δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα λῆμμα γιὰ τὴ λέξη “οἰκογένεια”». Μὰ φυσικὰ δὲν ὑπάρχει, ἀφοῦ ἡ λέξη οἰκογένεια εἶναι νεότερη. Δὲν τὸ γνωρίζετε αὐτό; Καὶ δὲν γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχουν ἀναρίθμητες ἀναφορὲς τῶν Πατέρων γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιά; Προφανῶς καὶ τὰ γνωρίζετε ὅλα.

Ὅμως ὑποστηρίζετε αὐτὰ τὰ τερατώδη, διότι ἐπιχειρεῖτε νὰ κλονίσετε συθέμελα τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση τῆς οἰκογένειας. Γιὰ νὰ εἰσαγάγετε στὸν ἅγιο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τὴ δυσώδη σαπρὴ σχέση τῶν ὁμοφυλόφιλων.

Προκαλεῖτε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ!