Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 31 Ἰουλίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 31 Ἰουλίου 2022, Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 27-35)

27 Κα παράγοντι κεθεν τ ησο κολούθησαν α­τ δύο τυφλο κράζοντες κα λέγοντες· λέησον μς, υἱὲ Δαυδ. 28 λθόντι δ ες τν οκίαν προσλθον ατ ο τυφλοί, κα λέγει ατος ησος· πι­στεύετε τι δύναμαι το­το ποισαι; λέγουσιν ατ· ναί, Κύριε. 29 τότε ψατο τν φθαλ­μν ατν λέγων· κατ τν πίστιν μν γενηθήτω ­μν. 30 κα νεχθησαν ατν ο φθαλμοί· κα νεβριμή­σατο ατος ησος λέ­γων·­ ρτε μηδες γινωσκέτω. 31 ο δ ξελθόντες διεφήμι­σαν ατν ν λ τ γ ­­­κείν. 32 Ατν δ ξερχομένων δο προσήνεγκαν ατ ν­θρωπον κωφν δαιμονιζόμενον· 33 κα κβληθέντος το δαιμονίου λάλησεν κωφός, κα θαύμασαν ο χλοι λέγοντες τι οδέποτε φάνη οτως ν τ σραήλ. 34 ο δ Φαρισαοι λεγον· ν τ ρχοντι τν δαιμονίων κβάλλει τ δαιμόνια. 35 Κα περιγεν ησος τς πόλεις πάσας κα τς κώμας διδάσκων ν τας συναγωγας ατν κα κηρύσσων τ εαγγέλιον τς βασιλείας κα θεραπεύων πσαν νόσον κα πσαν μαλακίαν ν τ λα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

27 Κι ἐνῶ ἔφευγε ἀπό ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς, τόν ἀκολούθησαν δύο τυφλοί, οἱ ὁποῖοι φώναζαν δυνατά κι ἔλεγαν: Σπλα­χνίσου μας καί θεράπευσέ μας, ἔνδοξε ἀπόγονε τοῦ Δα­βίδ. 28 Κι ὅταν ἔφθασε στό σπίτι, ἦλθαν κοντά του οἱ τυφλοί, καί ὁ Ἰησοῦς τούς λέει: Πιστεύετε ὅτι ἔχω τή δύ­να­μη νά κάνω αὐτό πού μοῦ ζητᾶτε; Κι ἐκεῖνοι τοῦ ἀπα-­ν­τοῦν: Ναί, Κύριε. 29 Τότε ἄγγιξε μέ τά δάκτυλά του τά μάτια τους καί τούς εἶπε: Ἄς γίνει αὐτό πού ζητᾶτε σύμφωνα μέ τήν πίστη σας. 30 Κι ἄνοιξαν τά μάτια τους. Καί ὁ Ἰησοῦς μέ αὐστη­ρό­τητα τούς πρόσταξε λέγοντας: Προσέχετε, κανείς μή μάθει τό θαῦμα πού σᾶς ἔκανα. 31 Αὐτοί ὅμως, ὅταν βγῆκαν ἀπό τό σπίτι, διέδωσαν τή φήμη τοῦ Ἰησοῦ ὡς Μεσσία καί θαυματουργοῦ σ’ ὅλη τή χώρα ἐκείνη. 32 Καί καθώς οἱ δύο αὐτοί ἔβγαιναν ἀπό τό σπίτι, ἰδού, ἔφεραν πρός τόν Ἰησοῦ ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν κυριευμένος ἀπό δαιμόνιο καί ἦταν κουφός καί ἄλαλος. 33 Καί μόλις ὁ Χριστός ἔδιωξε τό δαιμόνιο αὐτό, ὁ κουφός μίλησε. Καί τά πλήθη τοῦ λαοῦ θαύμασαν κι ἔλε­γαν: Ποτέ δέν φάνηκαν τέτοια θαύματα στό ἔθνος τοῦ Ἰσραήλ· οὔτε ὅταν οἱ προφῆτες καί οἱ ὑπόλοιποι ἅγιοι ἄνδρες θαυματουργοῦσαν ἀνάμεσά του. 34 Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως ἔλεγαν: Μέ τή βοήθεια καί τή συνεργασία τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν δαιμόνων βγάζει τά δαιμόνια ἀπό τούς δαιμονισμένους. 35 Καί περιόδευε ὁ Ἰησοῦς ὅλες τίς πόλεις καί τά χωριά, διδάσκοντας στίς συναγωγές τους καί κηρύττοντας τό χαρμόσυνο κήρυγμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί θεραπεύοντας κάθε ἀσθένεια καί ἀδιαθεσία στό λαό.