Οἱ βανδαλισμοὶ στὸ Α.Π.Θ.

Τὰ «στέκια» ἢ οἱ καταλήψεις τῶν ἀντιεξουσιαστικῶν ἢ ἄλλων ὁμάδων συνεχίζουν νὰ λειτουργοῦν σὲ σχολὲς τοῦ Α.Π.Θ., μὲ τὸν «νόμο τῆς κουκούλας» βαθιὰ ριζωμένο στὴν πανεπιστημιακὴ γῆ… Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁμάδες ταραχοποιῶν κατέστρεψαν τὰ ξημερώματα τοῦ Σαββάτου 7 Μαΐου ὅλα τὰ ἔργα ποὺ εἶχαν γίνει γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς νέας βιβλιοθήκης τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Α.Π.Θ., ἡ ὁποία χτίζεται σὲ κτήριο ὅπου στεγαζόταν τὸ παλαιὸ «στέκι τοῦ Βιολογικοῦ». Τὰ ἐπεισόδια συνεχίσθηκαν καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες. Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ἡ Ἀστυνομία κλήθηκε ἀπὸ τὶς πανεπιστημιακὲς ἀρχὲς καὶ μάλιστα ἔγιναν συλλήψεις, ἐνῶ ἀσκήθηκαν ποινικὲς διώξεις.

Σὲ ψήφισμα μάλιστα ποὺ ἐξέδωσαν τὰ μέλη τῆς Συγκλήτου τοῦ Α.Π.Θ. ἀναφέρουν ὅτι «οἱ βάρβαρες καὶ ἀντιδημοκρατικὲς ἐνέργειες ὅλων αὐτῶν τῶν ὁμάδων… ἐπιδιώκουν νὰ καθορίσουν τὶς χρήσεις τοῦ δημόσιου χώρου καὶ νὰ ἐπιβάλουν τὸν δικό τους νόμο ἢ ἀλλιῶς νὰ διαλύσουν ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ ἐλέγξουν, μετατρέποντας κάθε τόσο τὸ Α.Π.Θ. σὲ χῶρο συγκρούσεων. Τὰ μέλη τῆς Συγκλήτου δηλώνουν ὅτι «στέκονται ἑνωμένα γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴ δημοκρατικὴ νομιμότητα, τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἐλευθερία καὶ τὴ δημόσια περιουσία ἀπέναντι στοὺς ἐχθροὺς τῆς δημοκρατίας καὶ τὶς ἐγκληματικὲς αὐτὲς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἐπιβουλεύονται τὸ δημόσιο πανεπιστήμιο καὶ ἐπὶ δεκαετίες ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβάλουν ἕνα καθεστὼς τρομοκράτησης τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας».

Τὸ ψήφισμα τῆς Συγκλήτου καταλήγει: «Τὸ πανεπιστήμιο δὲν εἶναι ἄσυλο ἀνθρώπων ποὺ παρανομοῦν. Γιατὶ σὲ αὐτὴ τὴ χώρα, σὲ αὐτὴ τὴ δημοκρατία, κανεὶς δὲν κυνηγάει ἀνθρώπους, οὔτε ἰδέες, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ γκρεμίζουν βιβλιοθῆκες. Ἐγγυόμαστε ὅμως ὅτι θὰ ἀπαλλάξουμε τὰ πανεπιστήμιά μας ἀπὸ τὴν παρουσία τους μὲ ἀποτελεσματικὸ τρόπο» («Τὸ Βῆμα» 21-5-2022).

Δυστυχῶς ὅμως τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες πολλὰ πολιτικὰ κόμματα, ἀντὶ νὰ στραφοῦν στὴν οὐσία τοῦ προβλήματος καὶ νὰ τοποθετηθοῦν ὑπεύθυνα σ’ αὐτὸ τὸ φοβερὸ καὶ χρόνιο πρόβλημα τῆς ἀναρχίας ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς χώρους τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, ἄρχισαν νὰ ἀνταλλάσσουν δηλώσεις ποὺ δὲν βοηθοῦν στὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος· ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπέφυγαν συστηματικὰ νὰ κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Πῶς λοιπὸν θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ βανδαλισμοί, οἱ καταστροφές, τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν, ἡ ἐγκληματικότητα μέσα στοὺς πανεπιστημιακοὺς χώρους;

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ πρέπει νὰ κατανοήσουν ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὴ συντριπτική του πλειοψηφία δὲν ἀνέχεται ἄλλο νὰ βλέπει τὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια ὡς πεδία μαχῶν γιὰ μικροπολιτι­κὰ συμφέροντα, ἢ ὡς χώρους διαφθορᾶς ἢ ἀγρεύσεων ψηφοφόρων ἢ κουκουλοφόρων. Αὐτὰ ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὰ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, καὶ πρέπει ἐπιτέλους νὰ σταματήσουν μιὰ γιὰ πάντα.