Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 26 Ἰουνίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 26 Ἰουνίου 2022, Β΄ Ματθαίου (Ματθ. δ΄ 18-23)

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀν­δρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐ­τῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐ­­τῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐ­αγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ..

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Κι ἐνῶ περπατοῦσε κοντά στή θάλασσα τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δυό ἀδελφούς, τόν Σίμωνα, τόν ὁποῖο κα­τόπιν ὀνόμασε Πέτρο, καί τόν Ἀνδρέα τόν ἀδελφό του, οἱ ὁποῖοι ἔριχναν δίχτυα στή θάλασσα, διότι ἦταν ψαράδες. 19 Καί τούς λέει: Ἀκολουθῆστε με, καί θά σᾶς κάνω ἱκανούς νά ψαρεύετε ἀντί γιά ψάρια ἀνθρώπους. Αὐ­τούς θά ἑλκύετε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τά πνευματικά δίχτυα τοῦ κηρύγματος. 20 Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τά δίχτυα τους καί τόν ἀκολούθησαν. 21 Κι ἀφοῦ προχώρησε πιό πέρα ἀπό ἐκεῖ, εἶδε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τόν Ἰάκωβο, τόν γιό τοῦ Ζεβεδαίου, καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του, νά ἑτοιμάζουν τά δίχτυα τους μέσα στό πλοῖο μαζί μέ τόν πατέρα τους Ζεβεδαῖο. Καί τούς κάλεσε. 22 Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τό πλοῖο καί τόν πατέρα τους καί τόν ἀκολούθησαν. 23 Καί περιόδευε ὁ Ἰησοῦς ὅλη τή Γαλιλαία διδάσκον­τας στίς συναγωγές τους, ὅπου κάθε Σάββατο μα­ζεύ­ονταν οἱ Ἑβραῖοι γιά νά ἀκούσουν τήν ἀνάγνωση τῆς Ἁ­γί­ας Γραφῆς καί νά προσευχηθοῦν. Καί κήρυττε ἐκεῖ τό χαρμόσυνο ἄγγελμα ὅτι πλησίαζε ὁ χρόνος τῆς πνευματικῆς βασιλείας, πού θά ἔφερνε στούς ἀνθρώ­πους τήν ἀπολύτρωση καί τή χαρά. Καί θεράπευ­ε κάθε εἴδους ἀσθένεια καί ἀδιαθεσία στό λαό.