Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (28/8)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ι΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιε΄ 30-33)

30 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν, 31 ἵνα ρυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἵνα ἡ διακονία μου ἡ εἰς Ἱερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς ἁγίοις, 32 ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ καὶ συναναπαύσωμαι ὑμῖν. 33 ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

30 Καί σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στό ὄνομα τῆς ἀγάπης τήν ὁποία τό Ἅγιον Πνεῦμα καρποφορεῖ στίς ψυχές μας, νά ἀγωνισθεῖτε μαζί μου στίς προσευχές πρός τόν Θεό γιά χάρη μου, 31 γιά νά γλυτώσω ἀπό ἐκείνους πού ἀπιστοῦν στό κή­­­ρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου στήν Ἰουδαία καί νά μήν ἀπορ­­­ριφθεῖ ἡ προσφορά αὐτή μέ φανατισμό καί πε­ρι­­φρό­­­νηση, ἀλλά νά γίνει δεκτή ἀπό τούς ἐκεῖ Χρι­­­­στι­α­νούς ἡ διακονία μου αὐτή· δηλαδή ἡ μεταφο­­­ρά στήν Ἱε­­ρου­­­­σαλήμ τῆς συνεισφορᾶς πού ἔκαναν γι’ αὐτούς οἱ Χρι­­στι­ανοί πού προέρχονται ἀπό τά ἔθνη. 32 Καί σᾶς ζητῶ νά προσεύχεστε στό Θεό γι’ αὐτό, διότι, ἐάν γλυτώσω ἀπό ἐκείνους πού ἀπιστοῦν στό Εὐαγγέλιο, καί οἱ Χριστιανοί τῆς Ἱερουσαλήμ δεχθοῦν μέ εὐχαρίστηση τή συνεισφορά, θά μπορέσω, ἄν θέλει ὁ Θεός, νά ἔλθω σέ σᾶς ὄχι μέ ἀθυμία καί λύπη ἀλλά μέ χαρά, καί νά ἀνα­παυθῶ μαζί σας. 33 Σᾶς εὔχομαι λοιπόν ὁ Θεός, ἀπό τόν ὁποῖο πη­­γά­ζει καί χορηγεῖται ἡ εἰρήνη, νά εἶναι μέ ὅλους σας. Ἀμήν.