Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (19/8)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. θ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. κ΄ 17-28)

17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· 18 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ᾿ αὐτοῦ. 21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; λέγει αὐτῷ· εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; λέγουσιν αὐτῷ· δυνάμεθα. 23 καὶ λέγει αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 24 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· 28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Καί καθώς ἀνέβαινε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα, πῆρε μαζί του ἰδιαιτέρως τούς δώδεκα μαθητές στό δρόμο καί τούς εἶπε: 18 Νά λοιπόν, ἀνεβαίνουμε στά Ἱεροσόλυμα, καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά παραδοθεῖ στούς ἀρχιερεῖς καί τούς γραμματεῖς, καί θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο, 19 καί θά τόν παραδώσουν στούς ἐθνικούς στρατιῶτες τῆς Ρώμης γιά νά τόν ἐμπαίξουν καί νά τόν μαστιγώσουν καί νά τόν σταυρώσουν, καί ἔπειτα, τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τό θάνατό του, θά ἀναστηθεῖ. 20 Τότε τόν πλησίασε ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν τοῦ Ζεβεδαίου μέ τούς γιούς της, ἡ ὁποία τόν προσκύνησε καί ἔδειξε ὅτι σκόπευε νά τοῦ ζητήσει κάτι. 21 Κι αὐτός τῆς εἶπε: Τί θέλεις; Αὐτή τοῦ λέει: Δῶσε διαταγή, ὅταν θά ἀναλάβεις τή βασιλεία σου, νά καθίσουν τά δύο αὐτά παιδιά μου τό ἕνα στά δεξιά σου καί τό ἄλλο στά ἀριστερά σου. 22 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς ἀποκρίθηκε: Δέν ξέρετε τί ζητᾶτε. Μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήριο τοῦ θανάτου πού πρόκειται ἐγώ σέ λίγο νά πιῶ, ἤ νά βαπτισθεῖτε τό βάπτισμα τοῦ μαρτυρίου πού σέ λίγο θά ὑποστῶ; Κι αὐτοί τοῦ ἀπαντοῦν: Μποροῦμε. 23 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς λέει: Τό ποτήριο βέβαια πού θά πιῶ ἐγώ θά τό πιεῖτε καί σεῖς, καί τό βάπτισμα πού πρόκειται νά βαπτισθῶ σέ λίγο μέσα στή θάλασσα τῶν παθημάτων μου θά τό βαπτισθεῖτε· διότι καί σεῖς θά ὑποστεῖτε διωγμούς καί μαρτύριο γιά τό εὐαγγέλιο. Τό νά καθίσετε ὅμως στά δεξιά καί στά ἀριστερά μου δέν εἶναι δικό μου δικαίωμα νά τό δώσω σ’ ὅποιον μοῦ τό ζητήσει, ἀλλά αὐτό θά δοθεῖ σ’ ἐκείνους γιά τούς ὁποίους ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἀπό τόν δικαιοκρίτη Πατέρα μου. Αὐτός θά δώσει τίς ἀμοιβές καί τίς διακρίσεις στόν καθένα σύμφωνα μέ τά ἔργα του καί τήν ἀρετή του. 24 Ὅταν τά ἄκουσαν αὐτά οἱ δέκα μαθητές, ἀγανά-κτησαν γιά τή συμπεριφορά αὐτή τῶν δύο ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν νά τούς παραγκωνίσουν καί νά τιμηθοῦν περισσότερο ἀπ’ αὐτούς. 25 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως, ἀφοῦ τούς κάλεσε νά πλησιάσουν, εἶπε: Γνωρίζετε ὅτι οἱ ἄρχοντες πού ἡγεμονεύουν στά ἔθνη συμπεριφέρονται στούς λαούς τους ὡς κύριοί τους, σάν νά τούς ἔχουν στά χέρια τους καί σάν νά εἶναι οἱ λαοί κτήματά τους· κι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μεγάλο ἀξίωμα, ὅπως εἶναι οἱ ἀνθύπατοι, τούς μεταχειρίζονται μέ μεγάλη ἐξουσία, σάν νά εἶναι δοῦλοι τους. 26 Μεταξύ σας ὅμως δέν πρέπει νά συμβαίνει αὐτό. Ἀλλά ὅποιος θέλει νά γίνει μεγάλος ἀνάμεσά σας, ἄς εἶναι ὑπηρέτης σας κι ἄς φροντίζει μέ ἐπιμέλεια πῶς νά γίνεται εὐεργετικός καί ἐξυπηρετικός στούς ἄλλους. 27 Καί ὅποιος θέλει νά εἶναι πρῶτος ἀνάμεσά σας, πρέπει νά ἀσκεῖ τήν ἀγάπη μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί νά γίνεται δοῦλος ὅλων σας. 28 Νά γίνεται διάκονος καί δοῦλος, ὅπως καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦλθε γιά νά τόν ὑπηρετήσουν, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά δώσει τή ζωή του λύτρο προκειμένου νά ἐξαγορασθοῦν καί νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο πολλοί.