Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (10/8)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. η΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ι΄ 5-12)

5 ἀλλ᾿ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θεός· κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 6 Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. 7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν, ὡς γέγραπται· ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 8 μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες. 9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο. 10 μηδὲ γογγύζετε, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. 11 ταῦτα δὲ πάντα τύποι συνέβαινον ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώ­νων κατήντησεν. 12 Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

5 Ἀλλά ἐνῶ ἀπόλαυσαν ὅλοι τους τά ἐξαιρετικά αὐτά προνόμια, ὁ Θεός δέν εὐαρεστήθηκε μέ τούς περισσότερους ἀπ’ αὐτούς, ἀλλά ὀργίσθηκε μαζί τους. Γι’ αὐτό καί στρώθηκαν κάτω νεκροί στήν ἔρημο, χωρίς νά πατήσουν στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. 6 Κι ὅλα αὐτά ἔγιναν προφητικές εἰκόνες πού προαναγγέλλουν τί θά συμβεῖ καί σέ μᾶς, ὥστε νά προσέχουμε νά μήν ἐπιθυμοῦμε κακά πράγματα, ὅπως κι ἐκεῖνοι ἐπιθύμησαν καί τιμωρήθηκαν. 7 Οὔτε νά γίνεστε εἰδωλολάτρες μέ τά ­εἰδωλόθυτα, ὅ­­­πως ἔγιναν μερικοί ἀπ’ αὐτούς, καθώς ἔχει ­γραφεῖ στό βιβλίο τῆς Ἐξόδου: Κάθισε ὁ λαός νά φάει καί νά πιεῖ, καί μετά τό φαγητό σηκώθηκαν καί ἔπαιζαν χορεύ­­ο­ντας, τιμώντας ἔτσι καί λατρεύοντας τό χρυσό μοσχάρι πού εἶχαν στήσει ὡς εἴδωλό τους. 8 Κι οὔτε νά πορνεύουμε, ὅπως μερικοί ἀπ’ αὐτούς πόρνευσαν, καί ὁ Θεός τούς τιμώρησε κι ἔπεσαν νεκροί σέ μιά μέρα εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 9 Καί νά μήν προσπαθοῦμε νά δοκιμάσουμε τόν Χριστό, ζητώντας νά δοῦμε ἄν θά μᾶς φυλάξει ἡ παντοδυναμία καί ἡ εὐσπλαχνία του ἀπό τόν κίνδυνο τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων. Ἔτσι τόν πείραξαν καί μερικοί ἀπό αὐτούς, καί γι’ αὐτό θανατώθηκαν ἀπό τά φαρμακερά δαγκώματα τῶν φιδιῶν. 10 Καί μή γογγύζετε στίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες, ὅπως καί μερικοί ἀπ’ αὐτούς γόγγυσαν καί θανατώθηκαν ἀπό τόν ἐξολοθρευτή ἄγγελο. 11 Ὅλα λοιπόν αὐτά συνέβαιναν σ’ ἐκείνους καί ὡς προφητικές προεικονίσεις. Καί γράφτηκαν γιά νά νου­θε­τήσουν καί νά σωφρονίσουν ἐμᾶς πού φτάσαμε στούς ἔσχατους χρόνους, ὁπότε καί ἄρχισε ἡ νέ­­α περίοδος τοῦ Μεσσία· καί μετά ἀπ’ αὐτούς θά ἀ­κο­­­­λου­θή­σει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου καί ἡ δευτέρα πα­­­­­ρου­­­­­σία. 12 Ἀπό τά διδακτικά λοιπόν αὐτά παραδείγματα τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰσραήλ βγαίνει ὡς συμπέρασμα ὅτι ὅποι­ος ἔχει τήν ἰδέα ὅτι στέκεται καλά στά πόδια του, ἄς προ­­­­­σέχει μήν πέσει, ὅπως ἔπεσαν καί οἱ Ἰσραηλίτες πού ἀνέφερα.