Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (1/8)

Ἀπόστολος: Κυρ. ς΄ ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιβ΄ 6-14)

6 ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. 9 Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγα­θῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλή­λους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένο­ντες, τῇ προ­σευχῇ προσκαρτε­ροῦ­ντες, 13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκον­τας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Καί ἔχοντας διάφορα χαρίσματα καί ἱκανότητες, ἀνά­λο­γα μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού μᾶς δόθηκε, ἄς ἀρκούμαστε σ’ αὐτές κι ἄς μή ζητοῦμε ἐγωιστικά ἐκεῖνα πού δέν μᾶς ἔδωσε τό Ἅγιον Πνεῦμα. Εἴτε δηλαδή ἔχουμε τό χάρισμα τῆς προφητείας, ἄς προφητεύουμε ἀνάλογα μέ τό χάρισμα πού δόθηκε στόν καθένα σύμφωνα μέ τό βαθμό τῆς πίστεώς του. 7 Εἴτε ἔχουμε χάρισμα ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, ἄς μέ­­νουμε στό χάρισμα αὐτό τῆς διακονίας. Εἴτε εἶναι κα­­­­νείς διδάσκαλος τῶν θείων ἀληθειῶν, ἄς μένει στή δι­δα­­­­σκαλία κι ἄς ἀρκεῖται νά ἐξηγεῖ τίς ἀλήθειες πού ἀπο­­­­­­καλύπτονται ἀπό τούς προφῆτες καί περιλαμβάνο­­νται στό λόγο τοῦ Θεοῦ. 8 Κι ἐκεῖνος πού ἔχει τό χάρισμα νά προτρέπει στήν ἀρε­τή καί στήν ἐφαρμογή τῶν θείων ἀληθειῶν, τίς ὁποῖ­ες ἀποκαλύπτει βέβαια ὁ προφήτης, ἐξηγεῖ ὅμως ὁ διδάσκαλος, ἄς μένει στό ἔργο τῆς προτροπῆς. Ἐκεῖνος πού ἔχει κλίση νά μοιράζει ἀπό τά ἀγαθά του στούς φτω­χούς, ἄς τό κάνει αὐτό μέ ἁπλότητα, χωρίς ἐπίδειξη ἤ ἄλλα ἐγωιστικά ἐλατήρια. Ἐκεῖνος στόν ὁποῖο ἀνα­τέ­θηκε ἡ ἐπιστασία, ἡ φροντίδα καί ἡ ἐπιμέλεια ὁποι­ου­δήποτε καλοῦ ἔργου, ἄς ἐπιστατεῖ μέ προθυμία καί δρα­στηριότητα. Κι ἐκεῖνος πού κάνει ἐλεημοσύνη, ἄς ἐλεεῖ μέ χαρά καί καλοσύνη. 9 Ἡ ἀγάπη ἄς εἶναι εἰλικρινής καί ἐλεύθερη ἀπό ὑπο­κρι­σία. Νά ἀποστρέφεστε μέ ὅλη σας τή δύναμη τό πονηρό καί νά εἶστε προσκολλημένοι στό καλό. 10 Μέ τή φιλαδελφία νά γίνεστε φιλόστοργοι μεταξύ σας. Νά προλαβαίνει ὁ καθένας νά ἀποδίδει πρῶτος τήν τιμή στούς ἄλλους. 11 Στήν προθυμία καί τό ζῆλο πού ἀπαιτεῖται γιά κάθε θεάρεστο ἔργο νά μήν εἶστε δυσκίνητοι καί ὀκνηροί. Οἱ ἐσωτερικές σας πνευματικές δυνάμεις νά εἶναι γεμάτες ἀπό θερμή ἀφοσίωση καί πάντοτε ζεστές ἀπό τήν πνευματική φλόγα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί μ’ ὅλα αὐτά νά ὑπηρετεῖτε τόν Κύριο ὡς ἀφοσιωμένοι δοῦλοι του. 12 Ἡ ἀκλόνητη ἐλπίδα σας στά μελλοντικά ἀγαθά νά σᾶς γεμίζει χαρά καί νά σᾶς ἐνισχύει γιά νά δείχνετε ὑπομονή στή θλίψη. Καί νά ἐπιμένετε στήν προσευχή, ἀπό τήν ὁποία θά παίρνετε μεγάλη βοήθεια γιά ὅλες αὐ­τές τίς ἀρετές, καθώς καί γιά τίς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς. 13 Νά συμμετέχετε καί νά βοηθᾶτε στίς ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν, καί νά ἐπιδιώκετε τή φιλοξενία χωρίς νά πε­ριμένετε οἱ ξενιτεμένοι ἀδελφοί νά σᾶς τή ζητήσουν. 14 Νά εὔχεστε γιά ἐκείνους πού σᾶς καταδιώκουν· γιά ὅλους νά εὔχεστε καί νά λέτε καλά λόγια ζητώντας τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἐπάνω τους, καί ποτέ νά μήν τούς κα­ταριέστε.