Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (23/7)

Εύαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιγ΄ 3-9)

3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων· 4 ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσε πα­ρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά· 5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέ­τειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, 6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐ­­­καυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔ­­χειν ρίζαν ἐξηράνθη· 7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄ­­­καν­θαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά· 8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρ­πὸν ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξή­­κοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 9 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκου­έτω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

3 Καί τούς μίλησε γιά πολλά πράγματα μέ παραβολές λέγοντας: 4 Ἰδού, βγῆκε ὁ σποριάς ἔξω στό χωράφι γιά νά σπείρει. Καί καθώς ὁ γεωργός αὐτός ἔσπερνε, ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν κοντά στό δρόμο τοῦ χωραφιοῦ, κι ἐπειδή παρέμειναν ἐκτεθειμένοι στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους, ἦλθαν τά πουλιά καί τούς κατέφαγαν. 5 Κι ἄλλοι σπόροι κατέπεσαν πάνω σέ ἐδάφη πού εἶ­χαν ἀπό κάτω στρῶμα πετρῶδες χωρίς πολύ χῶμα. Κι ἀμέσως βλάστησαν, προτοῦ νά ρίξουν βαθιές ρίζες, δι­­ότι δέν εἶχαν βάθος γῆς γιά νά στεριώσουν οἱ ρί­­ζες τους. 6 Κι ὅταν ἀνέτειλε ὁ ἥλιος, κάηκαν ἀπ’ τή ζέστη, κι ἐπει­δή δέν εἶχαν ρίζα, ξεράθηκαν. 7 Κι ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν σέ μέρη πού εἶχαν σπόρους ἀγκαθιῶν. Καί τά ἀγκάθια βλάστησαν καί τούς ἔπνιξαν τελείως. 8 Κι ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν πάνω στή γῆ τήν ἀφράτη καί εὔφορη, καί ἀπέδωσαν καρπό, ἄλλος σπόρος ἑκατό φορές περισσότερο, ἄλλος ἑξήντα κι ἄλλος τριάντα. 9 Ἐκεῖνος πού ἔχει αὐτιά πνευματικά γιά νά ἀκούει, καί καλή διάθεση γιά νά δέχεται καί νά ἐγκολπώνεται αὐτά πού λέω, ἄς ἀκούει.