Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (5/3)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Ἰω. 1-13)

Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾿ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· 3 ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρη­κα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπα­τοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περι­πατῆτε. 7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλ­θον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χρι­στὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασά­μεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπο­λάβωμεν. 9 πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 13 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ὁ πρεσβύτερος στήν ἡλικία καί τό ἀξίωμα γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή σέ μιά ἐκλεκτή κυρία καί στά παιδιά της· σέ μιά τοπική δηλαδή Ἐκκλησία πού εἶναι ἐκλεκτή ἀπό τόν Θεό, καί στά πιστά της μέλη, πού τούς ἀγαπῶ μέ μιά ἀγάπη πού ἐμπνέεται καί κυριαρχεῖται ἀπό τήν ἀλήθεια. Τούς ἀγαπῶ μάλιστα ὄχι μόνο ἐγώ, ἀλλά κι ὅλοι ὅσοι ἔχουν γνωρίσει τήν πνευματική ἀλήθεια πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Χριστός. 2 Σᾶς ἀγαπᾶμε, ἐπειδή ἔχουμε τήν ἴδια ἀλήθεια τῆς πίστεως πού μένει μέσα μας καί κυριαρχεῖ σ’ ὁλόκληρη τή ζωή μας. Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή θά εἶναι μαζί μας αἰώ­νια· τό ψέμα τῆς αἱρέσεως καί τῆς πλάνης δέν θά βρεῖ πο­τέ εἴσοδο στίς ψυχές μας. 3 Σᾶς εὔχομαι νά εἶναι μαζί σας, καί ὁπωσδήποτε θά εἶναι, ἡ χάρις, τό ἔλεος καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Πατρός· κι ὅλα αὐτά νά συνοδεύονται μέ τή γνώση τῆς ἀλήθειας καί μέ τήν ἄσκηση τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης. 4 Χάρηκα πάρα πολύ, διότι βρῆκα ὁρισμένα ἀπό τά παιδιά σου νά πορεύονται σύμφωνα μέ τήν ἔμπνευση καί καθοδήγηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ὑποδεικνύει ἡ ἐντολή πού λάβαμε ἀπό τόν Θεό Πατέρα μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ὁ Χριστός μᾶς μίλησε ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατρός του καί μᾶς δίδαξε τήν ἀλήθεια αὐτή. 5 Καί τώρα σέ παρακαλῶ, ἐκλεκτή κυρία, ὄχι σάν νά σοῦ ἔγρα­φα κάποια νέα ἐντολή, ἀλλά τήν ἐντολή πού εἴχαμε ἀπό τήν ἀρχή, τό νά ἀγαπᾶμε δηλαδή ὁ ἕνας τόν ἄλλον. 6 Κι αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει ἀγάπη, τό νά συμπεριφερόμαστε καί νά πορευόμαστε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του. Ἡ ἀγάπη αὐτή εἶναι ἡ κύρια ἐντολή καί περιέχει κι ὅλες τίς ἄλλες, ὅπως τήν ἀκούσατε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Καί σᾶς δόθηκε γιά νά βαδίζετε στή ζωή σας μέ βάση τήν ἀγάπη αὐτή. 7 Πρέπει νά βαδίζετε τό δρόμο τῆς ἀγάπης καί νά μήν εἶστε διασπασμένοι. Διότι ἔχουν ἐμφανιστεῖ στόν κόσμο πολλοί πού διδάσκουν πλανεμένες θεωρίες καί ἐξαπατοῦν μ’ αὐτές τούς πιστούς. Οἱ πλάνοι αὐτοί δέν παραδέχονται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐξακολουθεῖ ὡς ἀρχιερέας μας νά εἶναι στούς οὐρανούς μέ πραγματική σάρκα καί φύση ἀνθρώπινη καί ὅτι μ’ αὐτή πρόκειται νά ἔλθει ὡς Κριτής. Αὐτός πού δέν ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια αὐτή εἶναι ὁ κατεξοχήν ἀπατεώνας καί ὁ ἀντίχριστος. 8 Προσέχετε πολύ τούς ἑαυτούς σας, γιά νά μή χάσουμε ὅσα ἔχουμε ἐργασθεῖ, ἀλλά νά λάβουμε πλήρη καί τέλεια τήν ἀνταμοιβή μας. 9 Κάθε ἄνθρωπος πού ἀθετεῖ τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί δέν μένει πιστός σ’ αὐτήν τηρώντας την μέ ἀκρίβεια, αὐτός δέν ἔχει τόν Θεό, ἀλλά εἶναι χωρισμένος ἀπ’ αὐτόν. Ὅποιος ὅμως μένει πιστός στή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, αὐτός ἔχει καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱό· διότι αὐτός ἔγινε ναός τοῦ Θεοῦ. 10 Ἐάν κάποιος σᾶς ἐπισκέπτεται ὡς διδάσκαλος ἤ ὡς ἀδελφός καί δέν ἀκολουθεῖ τή διδασκαλία αὐτή, μήν τόν δέχεσθε γιά φιλοξενία στό σπίτι σας καί μήν τοῦ λέτε οὔτε «χαίρετε». 11 Διότι ἐκεῖνος πού τόν χαιρετᾶ γίνεται συμμέτοχος στά πονηρά ἔργα του· ἐπειδή χαιρετώντας τον καί ἔχοντας σχέσεις μαζί του τόν ἐνθαρρύνει ἐμμέσως νά ἐξακολουθεῖ νά κάνει τά πονηρά του αὐτά ἔργα. 12 Ἄν καί ἔχω πολλά νά σᾶς γράψω, δέν θέλησα νά σᾶς τά γράψω μέ χαρτί καί μελάνι, ἀλλά ἐλπίζω νά ἔλθω καί νά μιλήσουμε ἀπό κοντά στόμα μέ στόμα, γιά νά εἶναι ἡ χαρά μας τέλεια. 13 Σέ χαιρετοῦν ἐγκάρδια τά τέκνα τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελ­φῆς σου τοπικῆς Ἐκκλησίας, πού ἐκλέχθηκε κι αὐτή, ὅπως κι ἐσύ, ἀπό τόν Θεό. Ἀμήν.