Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (19/2)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ις΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 1-9)

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει­ αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐ­­­τοῦ· διδάσκαλε, ἴδε ποτα­ποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκο­δομαί. 2 καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. 3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέν­αντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας· 4 εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι; 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 6 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος. 8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐ­πὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται σει­σμοὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί. 9 ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. βλέ­­πετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. πα­­ραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συνα­γωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Καθώς ὁ Ἰησοῦς ἔβγαινε ἀπό τόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ, τοῦ εἶπε ἕνας ἀπ’ τούς μαθητές του: Διδάσκα­λε, κοίταξε τί ὡραῖα μάρμαρα καί πόσο λαμπρά κτήρια εἶ­ναι αὐτά ἐδῶ. 2 Κι ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀποκρίθηκε: Βλέπεις αὐτά τά μεγάλα κτήρια; Δέν θά μείνει πέτρα πάνω στήν πέτρα πού νά μήν γκρεμισθεῖ. 3 Κι ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς καθόταν στό ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀπέ­να­ντι ἀπό τό ναό, ἄρχισαν νά τόν ρωτοῦν ἰδιαιτέρως ὁ Πέτρος καί ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης καί ὁ Ἀνδρέας: 4 Πές μας, πότε θά γίνουν οἱ καταστροφές τῶν λαμπρῶν κτηρίων πού εἶπες; Καί ποιό εἶναι τό σημάδι πού θά φανεῖ, ὅταν πρόκειται νά συντελεσθοῦν ὅλα αὐτά; 5 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε κι ἄρχισε νά τούς λέει: Προσέχετε μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς. 6 Σᾶς καθιστῶ προσεκτικούς, διότι θά ἔλθουν πολλοί πού θά διεκδικοῦν καί θά οἰκειοποιοῦνται τό δικό μου ὄνομα καί τόν δικό μου τίτλο, καί θά λένε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας, καί θά παραπλανήσουν πολλούς. 7 Ὅταν λοιπόν ἀκούσετε πολέμους καί εἰδήσεις γιά πο­λέμους σέ ἄλλες χῶρες, μήν ταράζεσθε νομίζοντας ὅτι αὐτά εἶναι σημάδια πού προαναγγέλλουν τό τέλος. Δι­ότι σύμφωνα μέ τό σοφό καί σωτήριο σχέδιο τοῦ Θεοῦ πρέ­πει νά γίνουν αὐτά, ἀλλά ἀκόμη δέν ἔφθασε τό τέλος. 8 Διότι θά ξεσηκωθεῖ τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἔθνους, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου βασιλείου. Καί θά γίνουν σεισμοί ἐδῶ κι ἐκεῖ, καί θά ἔλθουν πεῖνες μεγάλες καί ταραχές. 9 Ἀλλά αὐτά θά εἶναι ἡ ἀρχή πόνων καί δεινῶν. Προσέχετε λοιπόν ἐσεῖς τούς ἑαυτούς σας λόγῳ τῶν δο­κιμασιῶν πού θά ὑποβληθεῖτε. Διότι θά σᾶς παραδώ­σουν σέ συνέδρια καί θά σᾶς δείρουν σέ συναγωγές, καί θά σταθεῖτε ὡς κατηγορούμενοι μπροστά σέ ἡγεμόνες καί βασιλεῖς γιά μένα, προκειμένου νά δώσετε μαρτυρία γιά τό πρόσωπό μου πού νά τήν ἀκούσουν κι αὐτοί καί νά τούς δοθεῖ ἔτσι ἡ εὐκαιρία νά μετανοήσουν καί νά πιστέψουν· γιά νά μήν προφασίζονται τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅτι δέν ἄκουσαν τό κήρυγμά μου.