Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (10/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιβ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κα΄ 28-33)

28 […]ἀνακύψατε καὶ ἐ­­πά­ρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 29 Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐ­τοῖς· ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα. 30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾿ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 31 οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδη­τε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

28 […] σηκῶστε τά κεφάλια σας ψη­λά, πού ἕως τότε θά εἶναι σκυμμένα ἐξαιτίας τῶν θλί­ψε­ων πού θά σᾶς ἔχουν βρεῖ. Ἀναθαρρῆστε, διότι πλησι­ά­ζει ἡ ἀπο­­­λύ­τρω­σή σας καί ἡ τέλεια ἀπαλλαγή σας ἀπό τά δει­­νά τῆς ζωῆς αὐ­τῆς. 29 Μετά ἀπό μικρή διακοπή ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε κάποια παραβολή καί παρομοίωση: Δεῖτε τή συκιά καί ὅλα τά δέντρα. 30 Ὅταν δεῖτε ὅτι ἔχουν ἤδη βγάλει φύλλα καί ἄνθη, τό­τε καταλαβαίνετε ἀπό μόνοι σας ὅτι πλησιάζει πλέον τό καλοκαίρι. 31 Ἔτσι κι ἐσεῖς· ὅταν δεῖτε νά γίνονται αὐτά πού σᾶς ἀνέφερα, νά ξέρετε ὅτι πλησιάζει νά ἔλθει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία οἱ δίκαιοι θά ἀπολαμβάνουν ἀτε­λεύ­τητα τήν αἰώνια μακαριότητα. 32 Σχετικά τώρα μέ τήν καταστροφή τῆς Ἱερου­σαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι τύπος καί εἰκόνα τῆς μελ­λοντικῆς κατα­στρο­φῆς πού θά γίνει πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία, σᾶς βεβαιώνω ὅτι δέν θά περάσει ἡ γενιά αὐτή προτοῦ νά γίνουν ὅλα ὅσα σᾶς προανήγγειλα. Σύντομα λοιπόν θά συντελεσθεῖ ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ. 33 Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, πού σᾶς φαίνονται τόσο μόνιμα καί στερεά, θά περάσουν καί θά ἐκλείψουν, οἱ λόγοι μου ὅμως δέν θά περάσουν, ἀλλά θά ἐπαληθευθοῦν· θά παραμείνει ἀσάλευτη ἡ ἰσχύς τους καί τό κύρος τους.