Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (10/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Τιμ. ς΄ 17-21)

17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπι­κέναι ἐπὶ πλούτου ἀδη­λότητι, ἀλλ’ ἐν τῷ Θεῷ τῷ ζῶντι, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπό­λαυσιν, 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδό­τους εἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυ­τοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλ­λον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰω­νίου ζωῆς. 20 Ὦ Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, 21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. Ἡ χάρις μετὰ σοῦ· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Αὐτούς πού εἶναι πλούσιοι στήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή νά τούς προτρέπεις νά μήν ὑψηλοφρονοῦν, οὔτε νά ἔχουν τίς ἐλπίδες τους στηριγμένες στόν πλοῦτο, πού ἡ κατοχή του εἶναι ἀβέβαιη καί ἄδηλη, ἀλλά νά ἐλ­πί­ζουν στό Θεό. Διότι ὁ Θεός δέν εἶναι ἄψυχος ὅπως ὁ θεός τοῦ πλούτου, ὁ μαμμωνάς, ἀλλά εἶναι ζωντανός καί μᾶς τά παρέχει ὅλα πλούσια κι ἄφθονα γιά νά τά ἀπολαμβάνουμε. 18 Νά τούς παραγγέλλεις νά κάνουν τό καλό, νά γίνο­νται πλούσιοι σέ καλά ἔργα, νά εἶναι πρόθυμοι νά δίνουν καί σ’ ἄλλους ἀπό τά ἀγαθά τους, νά εἶναι ἁπλοί καί καταδεκτικοί, 19 κι ἔτσι νά ἀποταμιεύουν γιά τόν ἑαυτό τους στερεό θε­μέλιο γιά τό μέλλον, γιά νά ἀποκτήσουν ὡς ἀνα­φαί­ρε­το κτῆμα τήν αἰώνια ζωή. 20 Τιμόθεε, φύλαξε καλά τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος ὡς πολύτιμο θησαυ­ρό, καί ἀπόφευγε τούς κούφιους καί μάταιους λόγους πού βεβηλώνουν καί νοθεύουν τήν ἀλήθεια αὐτή, καί τίς ἀντιλογίες καί ἀντιφάσεις τῆς πλάνης πού παρουσιά­ζε­ται μέ τό ψεύτικο ὄνομα τῆς γνώσεως. 21 Αὐτήν τήν ψεύτικη γνώση ἰσχυρίζονται μερικοί ὅτι τήν κατέχουν, ἀλλά ἐξαιτίας της ξέπεσαν ἀπό τήν πίστη. Σοῦ εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μαζί σου. Ἀμήν.