Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (8/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κα΄ 12-19)

12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξου­σι, παραδιδόντες εἰς συναγω­γὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14 θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδί­ας ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀ­­­πολογηθῆναι· 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στό­μα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνή­­σονται ἀντειπεῖν οὐ­δὲ ἀντι­στῆναι πάντες οἱ ἀντικεί­με­νοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑ­πὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτή­σασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξου­σι, παραδιδόντες εἰς συναγω­γὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14 θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδί­ας ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀ­­­πολογηθῆναι· 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στό­μα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνή­­σονται ἀντειπεῖν οὐ­δὲ ἀντι­στῆναι πάντες οἱ ἀντικεί­με­νοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑ­πὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτή­σασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.