Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (8/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Τιμ. ε΄ 11-21)

11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουσαι κρῖμα, ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν· 13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορ­μὴν διδόναι τῷ ἀντικει­μένῳ λοιδορίας χάριν. 15 ἤδη γάρ τινες ἐξετρά­πησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 16 εἴ τις πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐ­ταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χή­ραις ἐπαρκέσῃ. 17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδα­σκαλίᾳ· 18 λέγει γὰρ ἡ γραφή· βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί· ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μι­σθοῦ αὐτοῦ. 19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώ­πιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι. 21 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλά­ξῃς, χωρὶς προκρίματος μη­δὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

11 Τίς νεότερες ὅμως χῆρες νά μήν τίς δέχεσαι καί νά μήν τίς καταγράφεις στόν κατάλογο τῶν χηρῶν τῆς Ἐκκλησίας. Διότι ὅταν ὁ ἔρωτας κι ὁ πόθος τῆς σαρ­κι­κῆς ζω­ῆς ψυχράνει τήν ἀγάπη τους πρός τόν Χρι­στό, θέλουν νά παντρευτοῦν. 12 Αὐτές εἶναι ἔνοχες κι ἐπισύρουν πάνω τους τήν καταδίκη, διότι καταφρόνησαν τήν πρώτη τους ὑπόσχεση ὅτι θά παρέμεναν πιστές καί ἀφοσιωμένες στό Χριστό. 13 Συγχρόνως ὅμως οἱ νεότερες αὐτές χῆρες κακομαθαίνουν νά εἶναι ἀργόσχολες καί νά τριγυρνοῦν ἀπό σπίτι σέ σπίτι. Κι ὄχι μόνο γίνονται ἀργόσχολες ἀλλά καί φλύαρες καί περίεργες, λέγοντας λόγια πού δέν πρέπει. 14 Γι’ αὐτό λοιπόν θέλω οἱ νεότερες χῆρες νά παντρεύονται, νά κάνουν παιδιά, νά νοικοκυρεύονται, νά μή δί­νουν στόν ἐχθρό τῆς πίστεως καμία ἀφορμή νά διαβάλλει καί νά χλευάζει τήν πίστη. 15 Θέλω νά παντρεύονται οἱ νεότερες χῆρες, διότι τώ­ρα πού σοῦ γράφω μερικές παρεκτράπηκαν καί ἀκο­λού­θησαν τό σατανά. 16 Ἐάν κάποιος πιστός ἤ πιστή ἔχει στό σπίτι του χῆ­ρες, ἄς φροντίζει ὁ ἴδιος γι’ αὐτές προσφέροντάς τους τά ἀναγκαῖα γιά τή συντήρησή τους, κι ἄς μήν ἐπι­βα­ρύ­­νεται ἡ Ἐκκλησία· γιά νά μπορεῖ ἔτσι ἡ Ἐκκλησία νά βο­ηθήσει ἀρκετά τίς ἄλλες, τίς ἀπροστάτευτες καί πραγ­μα­τικά χῆρες. 17 Ὅσοι ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν τό ἀξίωμα τοῦ πρε­σβυ­τέρου εἶναι καλοί προεστοί καί κοπιάζουν γιά τό ποίμνιο, εἶναι ἄξιοι νά ἀνταμείβονται διπλά γιά τή συν­τήρησή τους. Προπαντός ἐκεῖνοι πού κοπιάζουν στό κήρυγμα καί τή διδα­σκαλία. 18 Κι αὐτό εἶναι δίκαιο, διότι ἡ Ἁγία Γραφή λέει: Δέν θά κλείσεις τό στόμα τοῦ βοδιοῦ πού ἁλωνίζει. Κι ἀκόμη: Εἶναι ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ τῆς ἐργασίας του. 19 Νά μή δέχεσαι κατηγορία ἐναντίον πρεσβυτέρου, παρά μόνον ὅταν στηρίζεται στή μαρτυρία δύο ἤ τριῶν μαρτύρων. 20 Ὅσους ἁμαρτάνουν ἐξακολουθητικά νά τούς ἐλέγ­χεις μπροστά σέ ὅλους, γιά νά φοβοῦνται καί οἱ ὑπό­λοιποι. 21 Σέ ἐξορκίζω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Κυρίου Ἰη­σοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων νά τά φυλά­ξεις αὐ­τά πού σοῦ γράφω. Καί νά τά φυλάξεις χωρίς καμία προ­κατάληψη καί χωρίς νά κάνεις τίποτε ἀπό εὐ­νοϊκή διάθεση καί κλίση τῆς καρδιᾶς σου πρός τόν ἔνο­χο.