Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (28/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σάβ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ. α΄ 3-10)

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνε­στῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω τα­χέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγ­γέλιον, 7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μετα­στρέ­ψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χρι­στοῦ. 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγ­γελισάμεθα ὑμῖν, ἀνά­θεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγ­γελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

3 Σᾶς εὐχόμαστε νά εἶναι μαζί σας ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα καί ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, 4 ὁ ὁποῖος παρέδωσε θεληματικά τόν ἑαυτό του σέ θά­­­­­­­­­­­­νατο γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν πονηρία καί τήν κακία πού ἐπικρατεῖ στή ζωή αὐ­τή. Κι ὁ θάνατός του αὐτός γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀπολύτρωσή μας ἔγινε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θε­­­οῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι καί Πατέρας μας. 5 Σ’ αὐτόν ἀνήκει ὅλη ἡ δόξα στούς ἀπέραντους καί ἀτε­λείωτους αἰῶνες. Ἀμήν. 6 Ἀπορῶ πῶς τόσο γρήγορα ἀπομακρύνεστε ἀπό τόν Θεό πού σᾶς κάλεσε μέ τή χάρη καί τή δωρεά τοῦ Χρι­­­στοῦ, καί μεταπηδᾶτε σ’ ἄλλη διδασκαλία γιά τή σωτηρία, τήν ὁποία κακῶς ὀνομάζουν εὐαγγέλιο αὐτοί πού σᾶς τή διδάσκουν. 7 Ἀλλά αὐτό πού ὀνομάζουν αὐτοί εὐαγγέλιο δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μόνο ὅτι ὑπάρχουν μερικοί πού σᾶς ἀναστατώνουν καί θέλουν νά μεταβάλουν καί νά διαστρεβλώσουν τό ἀληθινό κήρυγμα γιά τόν Χριστό. 8 Ἀλλά νά ξέρετε τό ἑξῆς: Ἀκόμη κι ἄν ἐμεῖς οἱ ἀπόστολοι ἤ κι ἕνας ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό σᾶς κηρύττει ἄλ­­­λο εὐαγγέλιο, διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο πού σᾶς κηρύ­ξα­με, ἄς εἶναι ἀναθεματισμένος καί χωρισμένος γιά πάντα ἀπό τόν Χριστό. 9 Ὅπως σᾶς εἴχαμε πεῖ καί παλαιότερα, ὅταν ἤμασταν μαζί σας, ἔτσι καί τώρα πάλι σᾶς λέω: Ἐάν κανείς σᾶς κηρύττει διαφορετικό εὐαγγέλιο ἀπό ἐκεῖνο πού διδαχθήκατε ἀπό μένα, ἄς εἶναι ἀναθεματισμένος καί χωρισμένος ἀπό τόν Χριστό. 10 Τό Εὐαγγέλιο πού σᾶς διδάξαμε, αὐτό καί μόνο εἶ­ναι τό ἀληθινό Εὐαγγέλιο. Μήπως τώρα θέλω νά πείθω καί νά ἐξασφαλίζω τήν εὔνοια τῶν ἀνθρώπων, ἤ προ­­σπαθῶ νά εἶμαι ἐντάξει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Ἤ μή­πως ζητῶ νά ἀρέσω σέ ἀνθρώπους; Ὄχι. Διότι ἐάν ἀκό­μη ζη­τοῦσα νά ἀρέσω σέ ἀνθρώπους, δέν θά ἤμουν δοῦ­λος τοῦ Χριστοῦ.