Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (23/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιζ΄ 20-25)

20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχε­ται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπε­­κρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. 22 Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς· ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν­θρώ­­που ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψε­σθε. 23 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ὧδε, ἰδοὺ ἐκεῖ· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ᾿ οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκι­μασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ 

20 Ὅταν τόν ρώτησαν οἱ Φαρισαῖοι πότε ἔρχεται ἡ βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ, κατά τήν ὁποία αὐ­τοί περίμεναν ὅτι θά βασίλευε ὁ Μεσσίας μέ κοσμική δύναμη, ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν ἔρ­χεται μέ αἰσθητό τρόπο καί ἐξωτερική λαμπρότητα, γιά νά προ­σελκύει τήν παρατήρηση ὅλων καί νά γίνεται ἀντιληπτή ἀπό τίς ἐξωτερικές αἰσθήσεις τῶν ἀν­θρώπων. 21 Οὔτε ὅταν ἔλθει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά ποῦν οἱ ἄν­θρωποι: Νά, ἐδῶ εἶναι ὁ βασιλεύς καί Μεσσίας, ἤ νά, ἐκεῖ. Αὐτά πού σᾶς λέω εἶναι ἀληθινά· κι αὐτό ἀποδει­κνύ­εται ἀπό τό ἑξῆς: Ἡ προσωποποίηση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἐγώ, ὁ Μεσσίας. Κι ἐγώ εἶμαι ἀνάμεσά σας. Κι ὅμως ἐσεῖς ἐξακολουθεῖτε νά μήν καταλαβαίνετε ὅτι ἦλ­θε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 22 Εἶπε τότε στούς μαθητές: Ἐγώ θά φύγω κι ἐσεῖς θά ἐπιθυ­μήσετε τήν παρουσία μου. Μέσα στό ἔργο τῆς ἀπο­­στολῆς σας θά ἀντιμετωπίζετε ἀντιδράσεις καί μόχθους καί δύσκολες πε­ρι­στάσεις. Θά ἔλθουν λοιπόν μέ­ρες πού θά ἐπιθυμήσετε νά δεῖτε μία ἀπό τίς ἔν­δο­ξες ἡμέρες τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν­θρώ­που· καί δέν θά τή δεῖτε. 23 Θά σᾶς ποῦν τότε: Νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός, ἤ νά, ἐ­κεῖ εἶναι ὁ Χριστός. Προσέξτε νά μήν πᾶτε, οὔτε νά ἀ­­κο­­­λου­θήσετε αὐτόν πού θά σᾶς φέρει τήν εἴδηση αὐτή. 24 Σᾶς λέω μάλιστα νά μήν ἀκολουθήσετε κανέναν σέ κάποιον συγκεκριμένο τόπο, διότι ὁ Μεσσίας δέν θά εἶ­ναι τότε κρυμμένος σέ κάποιο μέρος. Ἀλλά ὅπως ἡ ἀστρα­πή πού ἀστράφτει ἀπό ἕνα ὁποιοδήποτε σημεῖο στήν ἀτμόσφαιρα καί στά σύννεφα καί γενικότερα στήν πε­ρι­οχή πού εἶναι κάτω ἀπ’ τόν οὐρανό λάμπει με­μιᾶς σ’ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ ὁρί­ζο­ντα κάτω ἀπ’ τόν οὐρανό, ἔτσι θά εἶναι καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου τήν ἡμέ­ρα τῆς ἔνδοξης πα­ρου­σίας του. Ἡ παρουσία του θά ἔλθει αἰφνι­δι­α­στικά καί θά εἶναι αἰσθητή σ’ ὅλους.