Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (20/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ις΄ 15-18, ιζ΄ 1-4)

15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐ­­στε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώ­ποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐν­ώπιον τοῦ Θεοῦ. 16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆ­ται ἕως Ἰωάννου· ἀπὸ τότ­ε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγ­γελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 17 εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 18 Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ πᾶς ὁ ἀ­­­πολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 

ιζ΄ 1 Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· ἀ­­νένδε­κτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρ­χεται. 2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυ­λικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρ­ρι­πται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵ­­­να σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μι­κρῶν τούτων. 3 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ· 4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέ­ρας ἁμάρτῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ πρός σε λέγων, μετανοῶ, ἀ­­­­­φή­­­σεις αὐτῷ. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

15 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς εἶπε: Ἐσεῖς εἶστε πού κατορ­θώ­νετε νά παρουσιάζεστε δίκαιοι μπροστά στούς ἀνθρώ­πους· ὁ Θεός ὅμως γνωρίζει τίς καρδιές σας καί τό ἐσωτερικό σας καί σᾶς ἀποστρέφεται. Διότι αὐτό πού μέ τήν ὑποκρισία καί τήν ἐπίδειξη φαίνεται ὑψηλό καί ἀξιοθαύμαστο στούς ἀνθρώπους, εἶναι σιχαμερό καί ἀηδιαστικό ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 16 Ἰδιαιτέρως λοιπόν τώρα πού ἡ βασιλεία τῶν οὐρα-νῶν ἐγκαθιδρύεται πάνω στή γῆ, φροντίστε νά εἶστε δίκαιοι, γιά νά σᾶς ἀνα­γνω­ρίσει καί νά σᾶς ὑψώσει ὁ Θεός. Ἄλλη ἐποχή ἄρ­­χισε τώρα. Ὁ νόμος μέ τίς προτυπώ­σεις καί τίς προεικονίσεις του καί οἱ προφῆτες μέ τίς προ­φητεῖες τους προφήτευσαν μέχρι τόν Ἰωάννη· καί ὅλα αὐτά τώρα πραγματοποιοῦνται. Ἀπό τήν ἐποχή ὅμως τοῦ Ἰωάννη ἀναγγέλλεται φανερά τό χαρμόσυνο κήρυγμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί κάθε συνετός ἄνθρωπος βιάζει τόν ἑαυτό του καί σπεύδει νά μπεῖ σ’ αὐτήν. 17 Μή φανταστεῖτε ὅμως, ἐπειδή ἐκπληρώθηκαν καί πραγματοποιήθηκαν πλέον οἱ προτυπώσεις καί προεικονίσεις τοῦ νόμου, ὅτι σταμάτησαν νά ἰσχύουν καί οἱ ἠθικές διατάξεις του. Εἶναι εὐκολότερο ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ νά χαθοῦν καί νά καταστραφοῦν, παρά νά ξεπέσει ἔστω κι ἕνα κόμμα, νά χάσει δηλαδή τό κύρος της ἀκόμα καί ἡ πιό μι­κρή ἀπό τίς ἐντολές. 18 Τώρα μάλιστα ὁ νόμος θά ἐφαρμοσθεῖ αὐστηρότερα ἀπ’ ὅ,τι στά χρόνια πρίν ἀπό μένα. Ἀπόδειξη γι’ αὐτό εἶναι τό ὅτι ὅποιος χωρίζει τώρα τή γυναίκα του καί παίρ­νει σέ γάμο ἄλλη, διαπράττει μοιχεία· καί ὅποιος παίρνει σέ γάμο γυναίκα χωρισμένη ἀπό ἄνδρα, διαπράττει μοιχεία.

ιζ΄ 1 Ὁ Κύριος κατόπιν ἀπευθύνθηκε ἀποκλειστικά στούς μαθητές του καί τούς εἶπε: Ὅπως εἶναι τώρα ἡ κα­τά­­σταση τοῦ διεφθαρμένου αὐτοῦ κόσμου, εἶναι ἀδύ­να­­το νά μήν ἔλθουν τά σκάνδαλα καί οἱ πειρασμοί πού σπρώχνουν τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία. Ἀλίμονο ὅμως σ’ ἐκεῖνον ἀπό τόν ὁποῖο ἔρχεται τό σκάνδαλο, καί γίνεται ἔτσι αἰτία νά ἁμαρτήσει ὁ συνάνθρωπός του. 2 Εἶναι προτιμότερο γι’ αὐτόν νά τοῦ κρεμάσουν γύρω ἀπ’ τό λαιμό μιά μυλόπετρα καί μ’ αὐτή νά τόν ρίξουν στή θάλασσα, παρά νά παρασύρει στήν ἁμαρτία ἕναν ἀπ’ αὐτούς τούς ταπεινούς καί ἁπλούς πού πιστεύουν σ’ ἐμένα. 3 Νά προσέχετε τούς ἑαυτούς σας νά μή γίνετε ποτέ ἀφορ­μή σκανδάλου στό διπλανό σας. Κι ἄν σοῦ κάνει κάποιο κακό ὁ ἀδελφός σου, ἔλεγξέ τον μέ ἀδελφική συμ­πάθεια, ἔχοντας ὡς σκοπό νά τόν διορθώσεις. Κι ἄν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. 4 Κι ἄν ἑπτά φορές τήν ἡμέρα, δηλαδή πολλές φορές, σοῦ φταίξει, καί ἑπτά φορές ἐπιστρέψει καί σοῦ πεῖ, με­τα­νοῶ, πρέπει νά τόν συγχωρήσεις.