Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (18/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. δ΄ 1-12)

Τὸ λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλ­λον· 2 οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 3 Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, 5 μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν, 6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπομεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. 7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ’ ἐν ἁγιασμῷ. 8 τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ Πνεῦ­μα αὐτοῦ τὸ Ἅγιον εἰς ὑμᾶς. 9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν· αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους· 10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ­φοί, περισσεύειν μᾶλλον 11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, 12 ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἀπομένει τώρα νά σᾶς κάνουμε καί μερικές ἄλλες συ­στάσεις. Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί, καί σᾶς προτρέπουμε μέ τό κύρος πού μᾶς δίνει ἡ κοινωνία μας μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ, ὅπως μέ τήν προφορική δι­δα­­σκαλία μας παραλάβατε καί μάθατε πῶς πρέπει νά συμπεριφέρεστε καί νά εὐαρεστεῖτε στό Θεό, ἔτσι ἀ­­κρι­­βῶς νά προοδεύετε ὅσο τό δυνατόν περισσότερο στή χρι­­στιανική τελειότητα. 2 Δέν σᾶς χρειάζεται ἄλλη διδασκαλία γι’ αὐτό τό θέμα. Διότι γνωρίζετε ποιές ὁδηγίες σᾶς δώσαμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 3 Καί γιά νά σᾶς τό ἐξηγήσω πιό συγκεκριμένα, αὐτό εἶ­ναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός σας· δηλαδή ἐσεῖς οἱ Χριστιανοί νά ἁγιάζετε τούς ἑαυτούς σας μέ τήν ἁγνότητα καί νά ἀπέχετε ἀπό τήν πορνεία. 4 Πρέπει νά γνωρίζει ὁ καθένας σας νά συγκρατεῖ τό σῶμα του κάτω ἀπό τήν κυριαρχία καί τόν ἔλεγχό του καί νά τό διατηρεῖ πάντοτε ἁγιασμένο καί τιμημένο. 5 Κανείς ἀπό σᾶς νά μήν εἶναι αἰχμάλωτος ὁποιασδήποτε ἐμπα­θοῦς καί ἀκόλαστης ἐπιθυμίας, ὅπως εἶ­ναι οἱ ἐθνι­κοί, πού δέν γνωρίζουν τόν ἀληθινό Θεό. 6 Στό θέμα αὐτό γιά τό ὁποῖο μιλοῦμε, πρέπει νά γνω­ρί­­ζει ὁ καθένας σας νά μήν ἐξαπατᾶ καί ἀτιμάζει τόν ἀδελ­φό του μέ τή μοιχεία, θέλοντας νά ὑπερέχει ἀπ’ αὐτόν. Διότι, σύμφωνα καί μέ ὅσα σᾶς εἴπαμε καί σᾶς ὑπογραμμίσαμε ἔντονα ὅταν ἤμασταν στήν πόλη σας, ὁ Κύριος εἶναι δίκαιος τιμωρός γιά ὅλες αὐτές τίς πρά­­­­­­­­­ξεις τῆς ἀκαθαρσίας. 7 Διότι δέν μᾶς κάλεσε ὁ Θεός γιά νά ριχνόμαστε στήν ἀκα­θαρσία, ἀλλά γιά νά ζοῦμε σέ κατάσταση ἁγια­σμοῦ. 8 Συνεπῶς ὅποιος τά παραβαίνει αὐτά, δέν ἀθετεῖ ἐντο­­λές ἀνθρώπου, ἀλλά ἀθετεῖ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁ­ποῖ­ος σᾶς ἔδωσε καί τό Πνεῦμα του τό Ἅγιον γιά νά δια­τη­ρεῖ­στε μέ τή χάρη του στήν ἁγνότητα καί τόν ἁγιασμό. 9 Γιά τήν ἀγάπη τώρα πρός τούς ἀδελφούς σας Χριστιανούς δέν ἔχετε ἀνάγκη νά σᾶς γράψουμε, διότι ἐσεῖς μόνοι σας ἔχετε διδαχθεῖ ἀπό τόν Θεό νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο. 10 Καί ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης σας αὐτῆς εἶναι ὅτι ἐφαρ­μόζετε τήν ἀρετή αὐτή πρός ὅλους τούς ἀδελφούς σας Χρι­στιανούς πού βρίσκονται σ’ ὅλη τή Μακεδονία. Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί, νά ἀσκεῖτε τήν ἀρετή αὐτή μέ ἀκόμη περισσότερο ζῆλο 11 καί νά προσπαθεῖτε μέ φιλοτιμία νά ζεῖτε εἰρηνικά, χωρίς ἀναταραχές. Ὁ καθένας σας νά ἀσχολεῖται μόνο μέ τίς δικές του ὑπο­θέ­σεις καί νά ἐργάζεστε μέ τά ἴδια σας τά χέρια, ὅπως προ­φορικά σᾶς εἴχαμε διδάξει. 12 Ἐφαρμόστε τίς προτροπές μας αὐτές, γιά νά συμπε­ριφέρεστε μέ εὐπρέπεια πρός τούς ἀπίστους, πού βρί­σκο­νται ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, καί νά μήν ἔχετε ἀνά­γκη ἀπό τίποτε, ἀφοῦ θά τά προμηθεύεστε ὅλα μέ τή δική σας ἐργασία.