Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (3/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Κλσ. β΄ 20-γ΄ 3)

20 Εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τῷ Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε, 21 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς ‒ 22 ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει ‒ κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων; 23 ἅτινά ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθε­λο­θρησκίᾳ καὶ ταπει­νοφρο­σύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.

γ΄ 1 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, 2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Ἐάν λοιπόν πεθάνατε μαζί μέ τόν Χριστό καί ἐ­­­λευ­­­­­θερωθήκατε ἀπό τή στοιχειώδη καί ­πλανεμένη θρη­σκευ­­τική διδασκαλία τοῦ κόσμου, γιατί, σάν νά ζεῖ­τε ἀκό­­­μη μέ κοσμικά ἰδανικά καί ἐνδιαφέροντα, ἀνα­γκάζε­τε τόν ἑαυ­­τό σας νά δεχθεῖ τέτοια δόγματα καί προστάγματα πού σᾶς λένε οἱ ψευδοδιδάσκαλοι; 21 Σᾶς λένε λοιπόν αὐτοί: Μήν πιάσεις αὐτό, μή γευθεῖς ἐκεῖνο, μήν ἀγγίξεις τό ἄλλο. 22 Ἀλλά αὐτά πού σᾶς ἀπαγορεύουν νά πιάνετε καί νά γεύεσθε εἶναι ὅλα προορισμένα γιά τή φθορά, ὅταν χρη­σιμοποιηθοῦν καί καταναλωθοῦν. Γιατί λοιπόν δέχεστε τέτοια δόγματα, τά ὁποῖα ἔ­χουν γίνει σύμφωνα μέ τά παραγγέλματα καί τίς διδα­σκα­λίες τῶν ἀνθρώπων; 23 Τά δόγματα αὐτά ἔχουν βέβαια τήν ἐξωτερική ἐμφά­­νι­ση τῆς σοφίας, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ὡς θρησκεία τῆς ἀρεσκείας καί θελήσεως καί ἐπινοήσεως τῶν αἱ­­­­­­­­­­­­ρε­­­τι­κῶν αὐτῶν, καί ὡς ψευδοταπεινοφροσύνη καί πε­ρι­­φρόνηση καί κακουχία τοῦ σώματος. Ὅμως ὅλα αὐ­τά δέν ἐπιφέρουν καμία τιμή, ἀλλά συντελοῦν στήν ἱκα­νο­ποίηση τῶν σαρκικῶν καί ἐγωιστικῶν φρονημάτων.

γ΄ 1 Εάν λοιπόν ἀναστηθήκατε μαζί μέ τόν Χριστό στό βάπτισμα, πρέπει νά ἐπιδιώκετε τά ἄνω, δηλαδή τά ἐπουράνια, τά ὁποῖα βρίσκονται ἐκεῖ πού εἶναι ὁ Χρι­στός καθισμένος στά δεξιά τοῦ Θεοῦ. 2 Στά ἄνω, στά ἐπουράνια νά κατευθύνετε καί νά προσηλώνετε τίς σκέψεις σας· ὄχι στά γήινα. 3 Μή σᾶς ἑλκύουν τά γήινα. Διότι μέ τό ἅγιο βάπτισμα πεθάνατε μυστηριακῶς μαζί μέ τά παλαιά καί γήι­να φρονήματά σας. Καί ἡ θεία χάρις σᾶς ἔδωσε νέα ζωή, ἡ ὁποία εἶναι κρυμμένη μαζί μέ τόν Χριστό μέσα στούς κόλπους τοῦ Θεοῦ, καί δέν φανερώθηκε ἀκόμη ἡ δόξα της καί ἡ μακαριότητά της.