Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (18/10)

Ἀπόστολος: εὐαγγελιστοῦ, 18 Ὀκτ. (Κολασ. δ΄ 5-11, 14-18)

5 Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξα­γοραζόμενοι. 6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 7 Τὰ κατ’ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγα­πητὸς ἀδελφὸς καὶ πι­στὸς διάκονος καὶ σύνδου­λος ἐν Κυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 9 σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε. 10 Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρί­σταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, – περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς· ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, – 11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνερ­γοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγε­νήθησάν μοι παρηγορία.

14 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς. 15 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν· 16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17 καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ· βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 18 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

5 Νά συμπεριφέρεστε μέ σύνεση στούς ἀνθρώπους πού εἶναι ἔξω ἀπ’ τήν Ἐκκλησία, ἀξιοποιώντας τίς ­εὐ­­και­ρίες πού σᾶς παρουσιάζονται γιά νά κάνετε τό κα­λό. 6 Ὁ λόγος σας νά εἶναι πάντοτε χαριτωμένος, ἀρτυ­μένος μέ τό ἁλάτι τῆς συνέσεως, ὥστε νά εἶναι βέβαια εὐ­χάριστος, ὄχι ὅμως καί βρώμικος· νά ξέρετε πῶς πρέ­πει νά ἀποκρίνεσθε στόν καθένα. 7 Τίς εἰδήσεις γιά μένα θά σᾶς τίς γνωστοποιήσει ὅλες ὁ Τυχικός, ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός διάκονος καί σύνδουλός μου ἐν Κυρίῳ. 8 Σᾶς τόν ἔστειλα ἀκριβῶς γι’ αὐτό, γιά νά μάθει πῶς εἶστε καί νά παρηγορήσει τίς καρδιές σας. 9 Σᾶς τόν ἔστειλα μαζί μέ τόν Ὀνήσιμο, τόν πιστό καί ἀγαπητό ἀδελφό, ὁ ὁποῖος εἶναι συμπολίτης σας, ἀπ’ τίς Κολασσές κι αὐτός. Αὐτοί θά σᾶς δώσουν πληροφορίες γιά ὅλα ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ. 10 Σᾶς ἀσπάζεται ὁ Ἀρίσταρχος, ὁ ὁποῖος μέ συντροφεύει καί μέ ὑπηρετεῖ κι ἔγινε ἔτσι αἰχμάλωτος μαζί μου στή φυλακή, καθώς κι ὁ Μάρκος ὁ ἀνεψιός τοῦ Βαρνάβα, γιά τόν ὁποῖο πήρατε ὁδηγίες· ἐάν ἔλθει σέ σᾶς, φι­λο­ξενῆστε τον. 11 Σᾶς ἀσπάζεται καί ὁ Ἰησοῦς πού λέγεται καί Ἰοῦστος. Εἶναι καί οἱ τρεῖς Χριστιανοί ἀπό τούς περιτμημένους. Κι αὐτοί εἶναι οἱ μόνοι ἀπ’ τούς Ἰουδαίους Χριστιανούς πού εἶναι ἐδῶ συνεργάτες μου γιά τή διάδοση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν καί ἡ παρηγοριά μου.

14 Σᾶς ἀσπάζεται ὁ ἀγαπητός μου ἰατρός Λουκᾶς, καί ὁ Δημᾶς. 15 Ἀσπασθεῖτε ἐκ μέρους μου τούς ἀδελφούς στή Λαοδίκεια καί τόν Νυμφᾶ καί τήν ἐκκλησία τῶν πιστῶν πού συναθροίζονται στό σπίτι του. 16 Καί ὅταν διαβάσετε τήν ἐπιστολή μου αὐτή, φροντίστε νά διαβασθεῖ καί στήν Ἐκκλησία τῶν Λαοδικέων. Καί τήν ἐπιστολή πού θά σᾶς στείλουν ἀπ’ τή Λαοδίκεια νά τή διαβάσετε κι ἐσεῖς. 17 Καί πεῖτε στόν Ἄρχιππο: Πρόσεχε! Τή διακονία πού παρέλαβες μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου νά τήν ἐκ­πλη­ρώ­νεις τέλεια. 18 Σᾶς στέλνω ἐγώ ὁ Παῦλος ἀσπασμό γραμμένο μέ τό ἴδιο μου τό χέρι. Νά θυμάστε τά δεσμά μου. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας νά εἶναι μαζί σας. Ἀμήν.