Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (14/10)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. δ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκ. η΄ 22-25)

22 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης· καὶ ἀνήχθησαν. 23 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀ­φύ­π­νωσε. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύ­νευον. 24 προσελθόντες δὲ διήγει­ραν αὐτὸν λέγοντες· ἐπιστά­τα ἐπιστάτα, ἀπολλύμε­θα! ὁ δὲ ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25 εἶπε δὲ αὐτοῖς· ποῦ ἐ­­­­στιν ἡ πίστις ὑμῶν; φοβηθέν­­τες δὲ ἐθαύμασαν λέ­γοντες πρὸς ἀλλήλους· τίς ἄρα οὗ­­­τός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέ­μοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδα­τι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

22 Μία μέρα ἀπ’ αὐτές πού περιόδευε ὁ Ἰησοῦς τίς πόλεις καί τά χωριά, μπῆκε μαζί μέ τούς μαθητές του σέ κάποιο πλοῖο. Καί τούς εἶπε: Ἄς περάσουμε στό ἀπέ­να­­ν­τι μέρος τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Καί ἔπλευσαν στά ἀνοιχτά. 23 Κι ἐνῶ ἔπλεαν, ὁ Ἰησοῦς ἀποκοιμήθηκε. Καί ξα­φνι­κά ἀπό τά γύρω βουνά ξέσπασε στή λίμνη μιά δυνατή ἀνε­μο­θύελλα. Καί τά μεγάλα κύματα πού ἔσπα­ζαν πάνω στό πλοῖο τό γέμιζαν ὁλοένα μέ περισσότερα νερά. Κι αὐτοί κινδύνευαν νά πνιγοῦν. 24 Οἱ μαθητές τότε πλησίασαν τόν Ἰησοῦ καί τόν ξύπνησαν λέγοντάς του: Διδάσκαλε, Διδάσκαλε, χανόμαστε. Κι αὐτός τότε σηκώθηκε καί διέταξε αὐστηρά τόν ἄνεμο καί τά κύματα τῆς λίμνης, καί σταμάτησαν, καί ἀμέσως ἔγινε γαλήνη. 25 Εἶπε τότε στούς μαθητές: Ποῦ εἶναι ἡ πίστη σας; Ποῦ εἶναι ἡ πεποίθηση πού πρέπει νά ἔχετε ὅτι δέν δι­­α­τρέχετε κανένα κίνδυνο, ἀφοῦ μέ ἔχετε μαζί σας; Κι ἐνῶ ἀρχικά φοβήθηκαν πολύ γιά τήν ὑπερ­φυσική παρουσία καί τήν καταπληκτική ἐνέργεια τῆς θεί­ας δυνάμεως, ἔπειτα γεμάτοι ἔκπληξη ἔλεγαν μεταξύ τους: Ποιός λοιπόν νά εἶναι αὐτός; Εἶναι πολύ μεγαλύτε­ρος ἀπ’ ὅ,τι τόν θεωρούσαμε μέχρι τώρα. Διότι διατάζει ἀκό­μη καί τούς ἀνέμους καί τά κύματα τῆς λίμνης, καί τόν ὑπα­­κοῦν.