Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (2/9)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιγ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μάρκ. γ΄ 20-27)

20 Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον· καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾿ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐ­τόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔ­­­λεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαι­­­­μονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐ­τοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλε­γεν αὐτοῖς· πῶς δύναται σα­τανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; 24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾿ ἑ­­­αυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκεί­νη· 25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾿ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆ­ναι ἡ οἰκία ἐκείνη. 26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾿ ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται, οὐ δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ τέ­­­λος ἔχει. 27 οὐδεὶς δύναται τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσαι,­ ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐ­τοῦ διαρπάσει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Μετά ἔρχονται σέ κάποιο σπίτι τῆς Καπερναούμ. Καί μαζεύτηκε πάλι τόσο πολύς λαός, ὥστε νά μήν μπο­­ροῦν οὔτε ἄρτο νά φᾶνε. Διότι τά πλήθη καί εἶχαν κατακλύσει τό σπίτι ὁλό­κλη­ρο, ἀλλά καί στόν Ἰησοῦ δέν ἔδι­ναν και­ρό νά φάει. 21 Ὅταν λοιπόν ἄκουσαν οἱ δικοί του ὅτι εἶχε τόσο πο­λύ ἀ­­­πορ­ροφηθεῖ ἀπό τό ἔργο τῆς διδασκαλίας καί τῶν θαυ­­μάτων μέχρι σημείου νά μήν τρώει, βγῆκαν νά τόν πιάσουν καί νά τόν περιορίσουν. Διότι νόμιζαν ὅτι ἡ ­τό­σο μεγάλη προσήλωση στό ἔργο του ἦταν ἀπο­τέ­λε­σμα ψυχικῆς ἀσθένειας, κι ἔλεγαν ὅτι εἶναι ἐκτός ἑαυ­τοῦ κι ὅτι σάλευσε ὁ νοῦς του. 22 Ἀλλά καί οἱ γραμματεῖς πού εἶχαν κατεβεῖ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ἔλεγαν ὅτι ἔχει μέσα του τόν Βεελζεβούλ καί ὅτι μέ τή βοήθεια καί τή συνεργασία τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν δαιμονίων βγάζει τά δαιμόνια ἀπ’ τούς δαιμονισμένους. 23 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς κάλεσε κοντά του καί ἄρχισε νά τούς λέει μέ συγκρίσεις καί παραδείγματα: Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἕνας σατανάς νά βγάζει μέ τή βία καί νά διώχνει ἄλλον σατανά; 24 Κι ἄν ἕνα βασίλειο χωριστεῖ σέ ἐχθρικές παρατάξεις, καί μέ ἐμφύλιο πόλεμο στραφεῖ ἡ μία παράταξη ἐνα­ντίον τῆς ἄλλης, τό βασίλειο αὐτό δέν μπορεῖ νά σταθεῖ. 25 Κι ἄν μιά οἰκογένεια διαιρεθεῖ σέ ἀντιμαχόμενα μέρη, δέν μπορεῖ νά σταθεῖ, ἀλλά θά διαλυθεῖ κι αὐτή. 26 Κι ἄν ὁ σατανάς ξεσηκώθηκε ἐναντίον τῶν ὀργάνων του καί χωρίστηκε σέ ἀντιμαχόμενες παρατάξεις, δέν μπορεῖ νά σταθεῖ, ἀλλά τελειώνει πλέον ἡ δύναμή του καί ἡ ἐξουσία του. 27 Κανείς δέν μπορεῖ, ὅταν μπεῖ στό σπίτι τοῦ ἰσχυροῦ οἰκοδεσπότη, νά ἁρπάξει τά ἔπιπλα καί τά σκεύη του, ἄν δέν δέσει πιό πρίν τόν ἰσχυρό. Καί τότε θά λεηλα­τήσει τό σπίτι του. Ἔτσι κι ἐγώ, ἐάν προηγουμένως δέν νικοῦσα καί δέν ἔδε­να τόν σατανά, δέν θά μπο­ροῦσα νά ἁρπάξω ἀπ’ τά χέρια του τούς δαιμονισμένους, πού σάν ἄψυχα σκεύη διατηροῦσε στήν κα­τοχή του.