Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (13/8)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ι΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. κα΄ 43-46)

43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς· 44 καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λί­­θον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμή­σει αὐτόν. 45 καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχι­ε­ρεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς πα­­ραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρα­τῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄ­­­χλους, ἐπειδὴ ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

43 Γι’ αὐτό σᾶς λέω ὅτι θά ἀφαιρεθεῖ ἀπό σᾶς ἡ βασιλεία καί ἡ ἰδιαίτερη προστασία τοῦ Θεοῦ, καί θά δοθεῖ σέ ἔθνος τό ὁποῖο θά παράγει τά ἀγαθά ἔργα, πού εἶναι οἱ καρποί τῆς βασιλείας αὐτῆς. 44 Κι ἐκεῖνος πού θά πέσει μέ ἐχθρικές διαθέσεις πάνω στό λίθο αὐτό τόν ἀκρογωνιαῖο θά τσακισθεῖ· ἐπιπλέον, σ’ ὅποιον πέσει βαρύς ὁ λίθος αὐτός θά τόν κομ­ματιάσει καί θά τόν σκορπίσει σάν σκόνη. Ὅποιος δηλαδή πολεμήσει τόν Χριστό θά ἀντικρίσει τήν ὀργή του καί θά καταλήξει στόν ὄλεθρο καί τόν ἀφανισμό. 45 Κι ὅταν οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι ἄκουσαν τίς παραβολές του, κατάλαβαν ὅτι γι’ αὐτούς μιλάει καί σ’ αὐτούς ἀναφέρεται. 46 Κι ἐνῶ ζητοῦσαν νά τόν συλλάβουν, φοβήθηκαν τά πλήθη τοῦ λαοῦ, ἐπειδή ὁ λαός τόν θεωροῦσε προφήτη καί τόν τιμοῦσε.