Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (12/8)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ι΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ις΄ 4-12)

4 ἐὰν δὲ ᾖ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. 5 Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μα­κε­δονίαν γὰρ διέρχομαι· 6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. 7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω δὲ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπι­τ­ρέπῃ. 8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς· 9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγε μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντι­κείμενοι πολλοί. 10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ· μή τις οὖν αὐτὸν ἐξου­θενήσῃ. 11 προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ ἵνα ἔλθῃ πρός με· ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 12 Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλε­σα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

4 Κι ἄν τό ποσό πού θά συγκεντρώσετε εἶναι μεγάλο κι ἀξίζει νά πάω κι ἐγώ, τότε θά ταξιδέψουν μαζί μου. 5 Θά ἔλθω λοιπόν σέ σᾶς, ὅταν περάσω τή Μακεδονία. Διότι σκοπεύω σέ λίγο καιρό νά περιοδεύσω στή Μακεδονία. 6 Κοντά σας ὅμως θά παραμείνω ἴσως ἀρκετό χρόνο ἤ καί θά περάσω ὅλο τό χειμώνα, γιά νά μέ κατευοδώσετε ἐσεῖς ὁπουδήποτε κι ἄν πάω. 7 Καί γι’ αὐτό δέν θά ἔλθω ἀμέσως τώρα, διότι δέν θέλω νά σᾶς δῶ περαστικός. Ἀλλά ἐλπίζω νά μείνω κοντά σας ἀρκετό καιρό, ἐάν τό ἐπιτρέψει ὁ Κύριος. 8 Στήν Ἔφεσο θά παραμείνω μέχρι τήν Πεντηκοστή. 9 Διότι μοῦ παρουσιάστηκε εὐκαιρία νά κηρύξω καί μοῦ ἀνοίχθηκε θύρα μεγάλη μέ ἀποτελεσματική καί καρ­­πο­φόρα δράση. Ἀλλά ἀκριβῶς γι’ αὐτό, ἐξαιτίας τοῦ φθόνου πού ἔχει ὁ σατανάς γιά κάθε καλό, πολλοί εἶνα αυτοί πού καί τώρα παρουσιάζονται ­ἀντίθετοι καί ἐχθρικοί. 10 Ἄν ἔλθει ὁ Τιμόθεος, προσέχετε νά μείνει μαζί σας σάν στό σπίτι του, χωρίς νά αἰσθάνεται δειλία ἤ συστολή. Καί εἶναι δίκαιο ἡ δράση του ἐκεῖ νά εἶναι ἀνε­μπόδιστη καί χωρίς φόβο, διότι ἐργάζεται κι αὐτός τό ἔργο τοῦ Κυρίου, ὅπως κι ἐγώ. Κανείς λοιπόν ἄς μήν τόν περιφρονήσει. 11 Κι ὅταν πρόκειται νά ἐπιστρέψει γιά νά μέ συναντήσει, κατευοδῶστε τον μέ εἰρήνη γιά νά ἔλθει σέ μένα. Διότι τόν περιμένω μαζί μέ τούς ἐδῶ ἀδελφούς. 12 Καί γιά τόν ἀδελφό Ἀπολλώ ἔχω νά σᾶς γράψω ὅτι τόν παρακάλεσα πολλές φορές νά ἔλθει σέ σᾶς μαζί μέ τούς ἀδελφούς. Καί παρόλα αὐτά πού ἔκανα, δέν στάθηκε δυνατόν νά θελήσει καί νά ἀποφασίσει νά ἔλθει τώρα. Θά ἔλθει ὅμως, ὅταν τοῦ δοθεῖ εὐκαιρία.