Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (10/8)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ι΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ιε΄ 12-20)

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσί τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· 14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν. 15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται· 16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγεί­ρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγή­γερται. 17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερ­ται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν· ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπι­κότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. 20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερ­ται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Ἐφόσον λοιπόν ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι κηρύττουμε ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, πῶς λένε μερικοί ἀνάμεσά σας ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν καί ὅτι οἱ πεθαμένοι δέν θά ἀναστηθοῦν; 13 Ἐάν ἀνάσταση νεκρῶν δέν ὑπάρχει, τότε λοιπόν οὔτε ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ἀφοῦ κι αὐτός εἶχε σῶμα σάν τό δικό μας. 14 Ἐάν ὅμως ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, εἶναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο καί χωρίς νόημα τό κήρυγμά μας, ἀλλά καί ἡ πίστη σας εἶναι κούφια καί χωρίς οὐσιαστικό περιεχόμενο· ἀφοῦ καί τό κήρυγμά μας καί ἡ πίστη σας ἔχει θεμέλιο καί βάση τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 15 Ἐπιπλέον ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι ἀποδεικνυόμαστε καί ψευ­δομάρτυρες, πού δίνουμε ψεύτικη μαρτυρία γιά τόν Θεό· διότι εἴπαμε ψέματα γιά τόν Θεό ὅτι ἀνέ­­­­στησε τόν Χριστό, ἐνῶ δέν τόν ἀνέστησε. Καί ἀσφα­­λῶς δέν τόν ἀνέστησε, ἐάν ὑποτεθεῖ ὅτι οἱ νεκροί δέν ἀνα­σταίνονται. 16 Διότι ἐάν οἱ νεκροί δέν ἀνασταίνονται, οὔτε ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. 17 Κι ἄν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, εἶναι μάταιη ἡ πίστη σας καί κούφια ἀπό περιεχόμενο. Ἀκόμη εἶστε βυ­­­θι­σμένοι στίς ἁμαρτίες σας. 18 Συνεπῶς κι ἐκεῖνοι πού πέθαναν μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα τους στό Χριστό, χάθηκαν. 19 Ἀλλά κι ἐμεῖς, ἐάν στή ζωή αὐτή ἔχουμε στηρίξει τίς ἐλπίδες μας μόνο στό Χριστό, εἴμαστε ἀθλιότεροι καί πιό ἀξιολύπητοι ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. 20 Ἀλλά ὄχι. Δέν εἴμαστε οἱ ἐλεεινότεροι ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Διότι τώρα ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπ’ τούς νεκρούς. Ὅπως οἱ πρώιμοι καρποί, πού ὡρι­­μάζουν πρωτύτερα ἀπό τούς ἄλλους καί μᾶς προαναγ­γέλλουν ὅτι θά ἀκολουθήσει καί ὁλόκληρη ἡ συγκομιδή, ἔτσι καί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε πρῶτος ἀπ’ τούς ἄλλους καί βεβαιώνει μέ τήν Ἀνάστασή του ὅτι θά ἀκολουθήσει ἔπειτα ἡ ἀνάσταση καί τῶν ἄλλων νεκρῶν.