Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (8/8)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιδ΄ 6-9)

6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυ­ρίῳ φρονεῖ, καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ οὐ φρονεῖ. καὶ ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει· εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσ­θίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ. 7 οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀπο­θνήσκει· 8 ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀπο­θνήσκωμεν, τῷ Κυ­ρίῳ ἀπο­θνήσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶ­μεν ἐάν τε ἀπο­θνή­σκω­μεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν. 9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Ἐκεῖνος πού θεωρεῖ κάποια μέρα ὡς ἁγιότερη, τή θε­ωρεῖ γιά νά τιμήσει τόν Κύριο. Κι ἐκεῖνος πού δέν προτι­μᾶ τήν ἡμέρα αὐτή ἀπό τήν ἄλλη, ἀλλά τιμᾶ τό ἴδιο ὅ­­­λες, τό κάνει γιά νά τιμήσει τόν Κύριο. Ἐκεῖνος πού τρώ­­ει ἀδιάκριτα ἀπ’ ὅλα τά φαγητά, γιά νά τιμήσει τόν Κύ­­­­ριο τά τρώει· διότι ὅταν τρώει ἀπ’ αὐτά, εὐχαριστεῖ τόν Θεό ὡς χορηγό τῆς τροφῆς. Κι ἐκεῖνος πού δέν τρώ­­ει ἀπ’ ὅλα τά φαγητά, γιά νά τιμήσει τόν Κύριο δέν τρώ­ει, καί εὐχαριστεῖ παρόμοια τόν Θεό. 7 Καί οἱ δύο γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ κάνουν ἐκεῖνο πού κάνουν. Διότι κανείς ἀπό μᾶς πού πιστεύουμε δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του καί κανείς δέν πεθαίνει γιά τόν ἑαυτό του. 8 Διότι κι ἄν ζοῦμε, ζοῦμε γιά νά ὑπηρετοῦμε τόν Κύριο· κι ἄν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε δείχνοντας ὑποταγή στό θέλημα καί στήν ἐξουσία τοῦ Κυρίου. Κι ἄν λοιπόν ζοῦμε κι ἄν πεθαίνουμε, εἴμαστε κτῆμα τοῦ Κυρίου. 9 Εἴμαστε ὅλοι, ζωντανοί καί πεθαμένοι, κτῆμα τοῦ Κυ­­­­­ρίου, ἐπειδή γι’ αὐτό τό σκοπό ὁ Χριστός καί πέ­θανε καί ἀναστήθηκε καί ἔλαβε πάλι ὡς ἄνθρωπος τή ζωή, γιά νά γίνει Κύριος καί τῶν νεκρῶν καί τῶν ζω­ντα­­­­νῶν.