Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (3/8)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. θ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 1-11)

Εν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰη­σοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μεί­­ζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 2 καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐ­­τὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶ­­πεν· 3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα­νῶν. 4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗ­τός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βα­­σιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· 6 ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐ­­στιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκεί­νῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 8 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς­ σου σκανδαλίζει σε, ἔκκο­ψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀ­φ­­θαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγ­­­γελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν­­θρώπου σῶσαι τὸ ἀπολω­λός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἐκείνη τήν ὥρα πού ὁ Ἰησοῦς ἐπέδειξε τήν προτίμηση αὐτή στόν Πέτρο, τόν πλησίασαν οἱ μαθητές καί τοῦ εἶπαν: Ποιός λοιπόν εἶναι μεγαλύτερος καί περισσότερο διακεκριμένος ἀπ’ τούς ἄλλους στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν; 2 Ὁ Ἰησοῦς τότε προσκάλεσε ἕνα παιδί, τό ἔστησε ἀνάμεσά τους καί εἶπε: 3 Ἀληθινά σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι, ἐάν δέν ἀλ­λά­ξετε φρόνημα καί δέν γίνετε ταπεινοί, ἀθῶοι καί ἀπο­νή­ρευτοι σάν τά παιδιά, δέν θά μπεῖτε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 4 Ὅποιος ταπεινώσει τόν ἑαυτό του σάν τό παιδάκι αὐτό, αὐτός εἶναι ὁ μεγαλύτερος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 5 Πρέπει νά ἐγκολπωθεῖτε τό παιδικό καί ταπεινό αὐτό φρόνημα τόσο πολύ, ὥστε νά τιμᾶτε κι ἐκεί­νους πού τό ἔχουν. Καί νά ξέρετε ὅτι ἐκεῖνος πού θά ὑπο­δεχθεῖ ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ταπεινώθηκε σάν τό μικρό παιδί, καί τόν ὑποδεχθεῖ γιά μένα καί γιά νά τιμήσει ἐμένα, αὐτός εἶναι σάν νά ὑποδέχεται καί νά τιμᾶ ἐμένα τόν ἴδιο. 6 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά παρασύρει στήν ἁμαρτία ἕναν ἀπ’ τούς ταπεινούς αὐτούς καί ἁπλούς πού πιστεύουν σέ μένα, συμφέρει σ’ αὐτόν νά κρεμάσει γύρω ἀπό τό λαιμό του μιά μυλόπετρα ἀπό ἐκεῖνες πού περιστρέφει τό ζῶο, καί νά βουλιάξει στήν ἀνοιχτή καί βαθιά θάλασσα. 7 Ἀλίμονο στόν κόσμο ἀπό τά σκάνδαλα καί τούς πειρασμούς πού ὁδηγοῦν στήν ἁμαρτία. Διότι, ὅπως εἶναι τώρα ἡ κατάσταση τοῦ διεφθαρμένου αὐτοῦ κόσμου, ἀναγκαστικά θά ἔλθουν οἱ πειρασμοί. Ἀλλ’ ὅμως ἀλί­μονο στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού γίνεται αἰτία νά ἔλ­θει ὁ πειρασμός. 8 Κι ἄν τό χέρι σου ἤ τό πόδι σου, δηλαδή ἕνα πρόσωπο ἤ πράγμα πού εἶναι πολύ στενά συνδεδεμένο μαζί σου καί πολύ χρήσιμο σέ σένα, σοῦ γίνεται ἀφορμή νά ἁμαρτάνεις, κόψ’ το καί ρίξ’ το μακριά σου. Εἶναι καλύτερα γιά σένα νά μπεῖς στήν αἰώνια ζωή κουλός ἤ κουτσός, παρά νά ριχθεῖς στό αἰώνιο πῦρ μέ δύο χέρια ἤ δύο πόδια. Εἶναι δηλαδή προτιμότερο νά ὑποστεῖς τή βαρύτερη θυσία στόν κόσμο αὐτό καί νά χωρισθεῖς ἀπό πράγματα ἤ πρόσωπα πού σοῦ εἶναι χρήσιμα σάν τό χέρι σου ἤ τό πόδι σου, παρά ἡ προσκόλλησή σου σ’ αὐτά νά σέ ρίξει στήν κόλαση. 9 Κι ἄν κάτι τόσο σπουδαῖο σάν τό μάτι σου σοῦ γίνεται ἀφορμή ἁμαρτίας, βγάλ’ το καί ρίξ’ το μακριά. Εἶναι καλύτερο γιά σένα νά μπεῖς στήν αἰώνια ζωή μονόφθαλμος, παρά μέ δύο μάτια νά ριχθεῖς στή γέεννα τοῦ πυρός. Εἶναι καλύτερο νά χωρισθεῖς ἀπό πράγματα ἤ πρόσωπα πού σοῦ εἶναι χρήσιμα καί πολύτιμα σάν τό μάτι σου, παρά νά ριχθεῖς στήν κόλαση μαζί μ’ αὐτά. 10 Προσέχετε νά μήν περιφρονήσετε οὔτε ἕναν ἀπ’ τούς μικρούς αὐτούς· διότι σᾶς λέω ὅτι οἱ φύλακές τους ἄγγελοι εἶναι ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν πολλή παρρησία στό Θεό. Διότι εἶναι ἀπό ἐκείνους πού στόν οὐρανό ἀποτελοῦν τό ἄμεσο περιβάλλον καί βλέπουν πάν­τοτε τό πρόσωπο τοῦ Πατέρα μου, πού εἶναι στούς οὐρανούς. 11 Ἀλλά κι ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἐνδιαφέρθηκε ἄμεσα γιά τούς μικρούς αὐτούς. Διότι ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου στάλθηκε ἀπό τόν Θεό καί ἦλθε στόν κόσμο γιά νά τούς σώσει, καί μαζί μ’ αὐτούς νά σώσει καί ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, πού ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας ἦταν χαμένο γιά τόν Θεό.